Raad Westvoorne akkoord met sluitende begroting 2019

De gemeenteraad heeft de begroting voor 2019 in haar vergadering van 12 november unaniem goedgekeurd. Naast het vinden van financiële ruimte voor de nieuwe plannen in het collegeprogramma, is het college er ook in geslaagd de begroting meerjarig sluitend te krijgen. Wethouder De Jongh - de Champs: “Ik ben zeer tevreden dat wij zowel een ambitieus collegeprogramma als een sluitende begroting hebben. We kiezen ervoor een goed fundament neer te zetten en daarop verder te bouwen.”

Veiligheid en wonen

De komende vier jaar zet de gemeente in op buurtpreventie om de veiligheid en leefbaarheid met elkaar zo hoog mogelijk te houden. Inwoners kunnen hun steentje bijdragen door zich aan te sluiten bij buurt WhatsApp-groepen. Extra woningen worden gebouwd voor ouderen, jongeren en jonge gezinnen, zodat binnen de gemeente een evenwichtige bevolkingssamenstelling blijft bestaan. Hierbij is aandacht voor scheefhuurders en doorstroming op de woningenmarkt. De woonlastendruk van de gemeentelijke heffingen/belastingen neemt in 2019 toe. Dit komt door toenemende inflatie, de gestegen waarden van woningen en de verhoging van de rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB.

Sport, gezondheid en zorg

De raad heeft extra geld gereserveerd voor sport, zodat iedereen op zijn eigen manier in beweging kan komen, zijn en blijven. Het college stimuleert het gebruik van de fiets en andere gezonde manieren van bewegen. Daarbij worden mogelijkheden verkend om het openbaar gebied zodanig in te richten dat deze uitdaagt tot sportief gedrag. Binnen het sociaal domein gaat het college het lokaal gericht werken versterken waarbij de sociale ondersteuning als een spin in het web fungeert. Hierdoor wordt het aanbod van zorg beter afgestemd op de vraag.

Duurzaamheid en bereikbaarheid

Op het gebied van duurzaamheid ligt een grote uitdaging. Westvoorne heeft de ambitie om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. Energieneutraal wil zeggen dat alle energie die nodig is, wordt opgewekt via hernieuwbare bronnen zoals zonnepanelen, bodemwarmte en windenergie. Hiernaast blijft energiebesparing erg belangrijk. De verduurzaming van woningen, gemeentelijke accommodaties en bedrijfslocaties staat hoog op de agenda. Ook is aandacht voor de ontsluiting van Voorne-Putten. Hierin trekt de gemeente Westvoorne op met andere gemeenten en belanghebbende organisaties.

U kunt de begroting 2019 hier downloaden.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten