Nieuw college Westvoorne stelt portefeuilleverdeling vast

Dit item is verlopen op 31-05-2018.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Westvoorne heeft op 2 mei de portefeuilleverdeling voor de komende collegeperiode vastgesteld. 
 

De portefeuille is als volgt verdeeld.

Peter de Jong, burgemeester
-    Wettelijke taken burgemeester
-    Openbare orde en veiligheid
-    Co√∂rdinatie van beleid
-    Dienstverlening en burgerzaken
-    Facilitaire zaken en archief
-    Bestuur- en kabinetszaken
-    Juridische zaken
-    Communicatie en voorlichting
-    Burgerinitiatief
-    (Inter)nationale en bestuurlijke regionale samenwerking

Marja Roza-de Pijper, 1e locoburgemeester
-    Ruimtelijke ordening, incl. agrarische zaken
-    Bouw- en woningtoezicht
-    Grondbeleid, grondbeheer, grondexploitaties
-    Volkshuisvesting, Woonbedrijf
-    Gemeentelijk vastgoed
-    Verkeer en vervoer
-    Toerisme en recreatie, incl. marketing

Jorriena de Jongh-de Champs, 2e locoburgemeester
-    Financieel beleid en instrumentarium
-    Informatisering en automatisering
-    Inkoop en aanbestedingen
-    Personeel en organisatie, Werkorganisatie Voorne
-    Kunst, cultuur en bibliotheek
-    Sport, incl. accommodaties en verenigingen
-    Nutsbedrijven

Wilbert Borgonjen, 3e locoburgemeester
-    Sociaal domein, jeugdzorg, Wmo, Participatiewet
-    Welzijnsbeleid en vrijwilligersparticipatie
-    Werkgelegenheid
-    Jeugd- en jongerenbeleid
-    Ouderenbeleid
-    Volksgezondheid
-    Onderwijs, incl. huisvesting
-    Kinderopvang en peuterspeelzalen

Lies van der Pol, 4e locoburgemeester
-    Economische zaken
-    Burgerparticipatie
-    Beheer buitenruimte en groenvoorziening
-    Natuurbeheer
-    Riolering en zuiveringschap
-    Huisvuilinzameling en afvalstoffenbeleid
-    Milieu, innovatie en duurzaamheid
-    Waterbeheersing en klimaatadaptatie
-    Musea, monumenten en erfgoed


 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten