Uitnodiging presentatie concept omgevingsplannen Buitengebied Brielle en Westvoorne

De gemeenten Brielle en Westvoorne nodigen u van harte uit om mee te denken over de nieuwe omgevingsplannen Buitengebied Brielle en Westvoorne. U bent welkom op donderdag 15 maart a.s. in boerderij Op Aarde aan de Sleepseweg 9 te Brielle, vanaf 19.30u. Om 20.00u openen wethouders Schoon (Brielle) en Van der Meij (Westvoorne) de bijeenkomst. U krijgt een toelichting op de plannen en na de presentatie gaan de gemeenten graag met u in gesprek. We denken de avond rond 21.30u af te sluiten.

Herziening bestemmingsplannen landelijk gebied
Sinds eind 2016 werken wij concreet aan de algehele herziening van de diverse geldende bestemmingsplannen voor het landelijk gebied van Brielle en Westvoorne. Het omgevingsplan Buitengebied Brielle / Westvoorne vervangt in elke gemeente de huidige plannen. Net als bij de omgevingsvisies van beide gemeenten willen wij met de omgevingsplannen al vooruit lopen op de komst van de Omgevingswet. Deze wet wil meer ruimte voor ontwikkeling bieden, minder en eenvoudigere procedures, waarbij wij wel oog houden voor de kwaliteiten van ons mooie buitengebied.

Vooruitlopen op de Omgevingswet betekent dat de systematiek van het omgevingsplan anders is dan van het huidige bestemmingsplan. Het beleid is al vastgelegd in de omgevingsvisies en dat vertalen wij nu in deze omgevingsplannen. De regels die wij stellen, vormen minder een keurslijf. Een opvallend verschil bijvoorbeeld is dat de bouwvlakken niet meer terugkeren. Wel hanteren we de regel dat bebouwing geconcentreerd moet worden, zodat de landschappelijke openheid zo min mogelijk wordt aangetast. Ook de verbeelding (plankaart) zal wijzigen doordat wij in plaats van de bouwvlakken met iconen de bestemming gaan weergeven.

Doel informatieavond en praktische informatie
Het belangrijkste is dat ‘anders’ ook ‘beter’ is. Daar willen wij samen met u van gedachten over wisselen. Met uw inbreng kijken we hoe we de omgevingsplannen beter kunnen maken en ronden we het voorontwerp van onze plannen af. Hierna starten we de formele inspraakprocedure, waarbij we ook de mogelijkheid geven om individuele inspraakreacties  te geven op de voorontwerpen.

Plannen ter inzage en reageren op de plannen
De concept plannen zijn alvast te bekijken via de websites http://brielle.crotec-omgevingsplan.nl en http://westvoorne.crotec-omgevingsplan.nl. Reageren op de concept plannen kan tot 6 april 2018. Dit kan schriftelijk of per e-mail (buitengebied@brielle.nl of buitengebied@westvoorne.nl). 

Let op
Behalve de avond op 15 maart a.s. organiseren we gedurende deze periode nog twee bijeenkomsten. Op maandag 26 maart a.s. bent u van harte welkom tussen 17u en 19.30u in het stadskantoor in Brielle. Op dinsdag 3 april kunt u tussen 17.00u en 19.30u in het gemeentehuis in Rockanje meer informatie over de plannen krijgen. Tijdens deze twee bijeenkomsten is er geen presentatie over de opzet van het plan. Wel kunt u uiteraard een uitleg krijgen van de aanwezige medewerkers en is er ruimte voor vragen. 
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Nieuws