College neemt voorlopig standpunt in over tijdelijke huisvesting De Zeewinde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne heeft een voorlopig standpunt ingenomen over de tijdelijke huisvesting van basisschool De Zeewinde in Rockanje. De voorlopige voorkeur van het college gaat uit naar het hergebruiken van de bestaande portacabins, nadat deze uit elkaar zijn gehaald en grondig schoongemaakt. De portacabins worden teruggezet op de huidige locatie. Het college volgt hiermee het advies van een deel van de klankbordgroep.

De ambitie van de klankbordgroep, het college en het schoolbestuur is alle leerlingen vanaf december weer in Rockanje les te laten krijgen. Of deze termijn gehaald wordt, is afhankelijk van de voorwaarden die aan de tijdelijke huisvesting worden gesteld.

Advies klankbordgroep

Het advies van de eerder ingestelde klankbordgroep van ouders en leerkrachten luidde unaniem dat de tijdelijke huisvesting moet worden gehandhaafd op de huidige locatie. De klankbordgroep heeft daarbij twee mogelijke uitwerkingen aangegeven. Een deel van de klankbordgroep adviseert de bestaande portacabins te hergebruiken nadat deze zijn gedemonteerd en grondig schoongemaakt. Een ander deel van de klankbordgroep adviseert andere portacabins te plaatsen, omdat het vertrouwen van de ouders in de bestaande portacabins weg is. De voorwaarden die de klankbordgroep voor deze beide scenario’s heeft gesteld, zijn nagenoeg gelijk, onder andere een verharde ondergrond onder de portacabins, extra wc’s, monitoring luchtkwaliteit en een nieuw luchtventilatiesysteem.

Argumenten voorlopig standpunt

De twee uitwerkingen die de klankbordgroep adviseert, zijn in technische zin gelijkwaardig. Voorop staat een voldoende kwaliteit van het binnenklimaat. Dit wordt bij beide uitwerkingen gerealiseerd. Gelet op de gelijkwaardigheid van het resultaat en het aanmerkelijke kostenverschil is gekozen voor het hergebruiken van de bestaande portacabins.

Besluitvorming

Het college legt haar voorlopig standpunt voor aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur treedt in overleg met de medezeggenschapsraad van de school over het voorlopig standpunt. Het schoolbestuur koppelt het resultaat van deze consultering terug met het college, waarna het college een definitief standpunt inneemt en voorlegt aan de raadscommissie inwonerszaken/algemene zaken. De raadscommissie bespreekt het definitieve standpunt van het college in haar vergadering van 10 oktober. De gemeenteraad neemt een definitief besluit over de tijdelijke huisvesting op16 oktober.

Evaluatieonderzoek

Drie onderzoeksbureaus zijn gevraagd offerte uit te brengen voor het uitvoeren van een evaluatieonderzoek. Deze evaluatie richt zich op de periode tot de realisering van de tijdelijke huisvesting en op de beheerfase tot de start van het nieuwe schooljaar 2018-2019. Bij dit onderzoek worden vanzelfsprekend ook de ouders en de leerkrachten betrokken.

Aanleiding

In de tijdelijke huisvesting aan de Dwarsweg in Rockanje werd eind vorig schooljaar een verhoogde concentratie schimmelsporen gemeten. Het schoolbestuur en het gemeentebestuur hebben daarop begin dit schooljaar besloten de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 van De Zeewinde tijdelijk onder te brengen in schoolgebouw De Driehoek in Oostvoorne.

Stukken Raadscommissie Inwonerszaken/Algemene zaken

Het raadsvoorstel, raadsbesluit en bijbehorende stukken vindt u hier.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws