Formulierenlijst

 • Aangifte toeristenbelasting

  U kunt de aangifte toeristenbelasting via onderstaand formulier doorgeven.

  Het formulier en meer informatie:

 • Aangifte verhuizing binnen de gemeente/vestiging in de gemeente

  Er is sprake van verhuizing als u:

  • binnen de gemeente verhuist van het ene adres in de gemeente Westvoorne naar een ander adres in dezelfde gemeente
  • vanuit de ene gemeente naar een andere gemeente binnen Nederland verhuist en u zich moet laten overschrijven naar het adres in de nieuwe gemeente (uitschrijving uit uw vorige gemeente gebeurt automatisch)

  Bij (her)vestiging vanuit het buitenland geldt een afwijkende procedure. U dient zich in dat geval persoonlijk te melden.

  Gaat u samenwonen of inwonen dan is een "instemmingsverklaring hoofdbewoner" noodzakelijk. Dit kunt u in het formulier direct invullen. Deze dient u na ondertekening door de hoofdbewoner per post te versturen of af te geven op het gemeentehuis. Bij aangifte per DigiD kan de hoofdbewoner het onderstaande formulier "Instemmingsverklaring hoofdbewoner" invullen. Bij invullen per DigiD verloopt de verzending digitaal.

  U kunt uw verhuizing op de volgende manier doorgeven:

  • via het digitale formulier. U vult het digitaal in, verstuurt het per post naar de gemeente of geeft het af op het gemeentehuis (formulier, incl. door hoofdbewoner te ondertekenen instemmingsverklaring)
  • via gebruikmaking van DigiD. U vult het formulier digitaal in en verstuurt dit elektronisch. De "Instemmingsverklaring hoofdbewoner" dient nu apart ingevuld te worden. Dit kan per DigiD of via een digitaal formulier dat ondertekend en opgestuurd moet worden.
  • u komt langs bij het loket Burgerzaken

  Voegt u een kopie legitimatiebewijs van iedere meeverhuizende meerderjarige toe als bijlage, alsmede een kopie huur- cq koopcontract. Heeft u niet de mogelijkheid bijlagen digitaal toe te voegen, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Burgerzaken. Zij helpen u graag verder.

  Digid

  Bij de gemeente Westvoorne kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Tegenwoordig kunt u met DigiD bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

  Aanvragen van uw DigiD inlogcode.

  Wilt u meer weten over DigiD? Kijkt u dan op de website van DigiD.

  De formulieren en meer informatie:

 • Aanmelden evenement op website

  Wilt u een evenement geplaatst zien op de website van de gemeente, dan kunt u dit via onderstaand formulier doorgeven.

  Let op: u kunt uw evenement alleen aanmelden als er een vergunning is verleend. Houdt u bij het invullen van het formulier het vergunningnummer en de datum van vergunningverlening bij de hand.

  Het formulier:

 • Aanmelden vakantieservice gemeente Westvoorne

 • Aanvraag aankoop/huur snippergroen

  Met onderstaand formulier kunt u een aanvraag doen tot aankoop of huur van snippergroen.

  U kunt een aanvraag op twee manieren regelen. U vult het formulier digitaal in, print het daarna uit en verstuurt het samen met de bijlagen per post aan de gemeente Westvoorne of geeft het af op het gemeentehuis. Of u vult het formulier in met DigiD, voegt de bijlagen toe en verstuurt het digitaal.

  Digid

  Bij de gemeente Westvoorne kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Tegenwoordig kunt u met DigiD bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

  Aanvragen van uw DigiD inlogcode.

  Wilt u meer weten over DigiD? Kijkt u dan op de website van DigiD.

 • Aanvraag algemene informatie

  U kunt uw aanvraag voor algemene informatie via het onderstaande formulier aanvragen.

  Heeft u vragen of meldingen openbare ruimte of openbare orde, dan kunt u die aangeven via het adnere formulier.

  Formulier:

 • Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats

 • Aanvraag Huishoudelijke Hulp Toelage

 • Aanvraag Koninklijke onderscheiding

 • Aanvraag ontheffing Drank- en Horecawet (art. 35)

 • Aanvraag parkeervergunning badstrand Rockanje

 • Aanvraag parkeervergunning Dorpsweg Rockanje 2018

  U kunt een parkeervergunning aanvragen, indien u in het gebied woont waar een parkeerrestrictie van kracht is: Dorpsweg/Dorpsplein te Rockanje. Met de vergunning kunt u parkeren in de daarvoor aangewezen parkeerzone.

  • Rockanje: achter de Bruna

  Per adres kunt u 1 parkeervergunning aanvragen. De vergunning is geldig tot 31 december 2018.

  Om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u woont in een gebied waar een parkeerrestrictie van kracht is;
  • er is binnen dit gebied een parkeerzone aangewezen voor vergunninghouders;
  • u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres waar u woont;
  • bij uw woning/woningcomplex is geen parkeergelegenheid op eigen terrein;
  • het kenteken van het voertuig staat op uw naam (als het om een bedrijfsauto gaat moet het kenteken op naam van het bedrijf staan, als het om een leaseauto gaat moet de leaseovereenkomst op naam van het bedrijf staan).

  Na goedkeuring van uw aanvraag zal de parkeervergunning aan u toegestuurd worden.


  U kunt de aanvraag van de parkeervergunning op de volgende manieren regelen:

  • Ik vul onderstaand formulier digitaal in, waarna het digitaal verzonden wordt
  • Ik kom langs bij de balie van het ServicePunt en vul het formulier samen met de medewerker van het ServicePunt in

  Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met  de medewerkers van het ServicePunt via telefoonnummer 14 0181 of e-mail servicepunt@westvoorne.nl

  Het formulier:

 • Aanvraag regiotaxi zonder WMO indicatie

 • Aanvraag rioolaansluiting

   

  Op grond van het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening is het verplicht een gebouw aan te sluiten op de openbare riolering. Om ervoor te zorgen dat het openbare rioolstelsel naar behoren functioneert is voor de aansluiting op de riolering een vergunning nodig. Hierdoor behoudt de gemeente het toezicht op het (op een verantwoorde wijze) uitvoeren van werkzaamheden aan de riolering.

 • Aanvraag vaststelling structurele budgetsubsidie 2018

 • Aanvraag WMO voorzieningen

 • Aanvragen vaststellen subsidie

 • Afspraak maken

  Voor de handelingen bij het loket Burgerzaken hoeft u geen afspraak te maken. Denkt u hierbij aan het aanvragen van een rijbewijs, reisdocument, aangifte emigratie, verhuizing, etc. Een aantal producten kunt u via de formulieren op deze website aanvragen.

  Tijdens kantooruren wordt u direct geholpen aan de balie van Burgerzaken. Wilt u vóór uw bezoek extra informatie aanvragen, dan kunt u contact opnemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0181) 40 80 00.

  De openingstijden:

  Maandag t/m vrijdag van           08.30 - 12.00 uur
  Woensdagmiddag/-avond van    13.30 - 18.30 uur

  Veel gevraagde producten:

 • Asbest inname milieustraat

  De gemeente Westvoorne stimuleert de (correcte) verwijdering van asbest. Daarom geeft de milieustraat van de gemeente de volgende service:

  • particulieren kunnen bij de milieustraat gratis plastic verkrijgen om asbest op een juiste manier te verpakken.
  • particulieren kunnen tot 35 m2 asbest inleveren bij de milieustraat. Dit maximum sluit ook aan bij de landelijke regels. Bij meer dan 35 m2 dient u zelf een bedrijf in te schakelen, die de asbest kan verwijderen/afvoeren.

  U dient hiervoor het onderstaande formulier "asbest inname milieustraat" in te vullen. Ook zijn er acceptatievoorwaarden opgesteld. Uw formulier dient na verzending goedgekeurd en gewaarmerkt te worden door het team VROM van de gemeente.

  Hierna kunt u op vertoon van dit goedgekeurde en gewaarmerkte afleverbewijs:

  • plastic en plakband voor het verpakken van asbest afhalen op de milieustraat
  • het verpakte asbest aanleveren op de milieustraat

  Adres milieustraat: Langeweg 26, 3233 LM Oostvoorne

  Openingstijden:

  maandag van 9.00 tot 12.00 uur

  woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

  donderdag van 18.00 tot 19.30 uur

  vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

  zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur

  Het formulier:

 • Bedrijfsafval

  Voor de inzameling van bedrijfsafval dienen bedrijven in principe afspraken te maken met een gespecialiseerd bedrijf. De gemeente biedt de mogelijkheid aan lokale ondernemingen, via de inzameling met minicontainers, om op kleinschalige basis bedrijfsafval in te zamelen.

  Minicontainers t.b.v. inzameling van bedrijfsafval op kleinschalige basis kunt u op via het onderstaande formulier aanvragen.

  Het formulier:

 • Bezwaar indienen

  U kunt bezwaar maken tegen een besluit van een bestuursorgaan van de gemeente. Op grond van het bezwaar vindt een heroverweging van het besluit plaats. In de gemeente Westvoorne is gekozen voor het instellen van een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie brengt advies uit over het bezwaarschrift aan het bestuursorgaan.
  In de wet staat dat u 6 weken de tijd heeft om bezwaar te maken tegen een besluit van de gemeente. Als u na die 6 weken bezwaar maakt, mag de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk verklaren'. Dat betekent dat de gemeente uw bezwaar niet in behandeling hoeft te nemen. Dit tenzij de termijnoverschrijding verschoonbaar is. De termijn van 6 weken begint op de dag nadat de gemeente haar besluit  heeft bekend gemaakt.
  U kunt uw bezwaar op de volgende wijze kenbaar maken:
  • u vult het formulier digitaal in, print en ondertekent het formulier en verstuurt het per post aan de gemeente (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje) of geeft het af bij het ServicePunt in de hal van het gemeentehuis
  • u maakt gebruik van DigiD, vult het formulier digitaal in en verstuurt dit elektronisch
  • u stuurt een brief aan de gemeente met daarin uw bezwaren.

  DigiD

  Bij de gemeente Westvoorne kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet.

  Wilt u meer weten over DigiD? Kijkt u dan op de website van DigiD.
  logo DigiD

  De formulieren:

 • Bingo meldingsformulier

  U kunt een bingo op de volgende manier melden:

  Formulier:

 • Calamiteitenplan t.b.v. evenement

 • Collectevergunning

  Als u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen wilt houden, dient u hiervoor bij de gemeente een (collecte)vergunning op grond van artikel 5.13.1 van de APV aan te vragen.

  Onder het inzamelen van geld of goederen wordt ook begrepen het aanbieden van goederen of diensten, waarbij te kennen wordt gegeven dat dit voor een goed doel is bestemd. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een oliebollenactie van een plaatselijke vereniging met als doel de verenigingskas te spekken.

  Bij het beoordelen van uw aanvraag kijkt de gemeente of de gevraagde periode past in het collecteplan en wint ze avies in bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dit bureau geeft zogenoemde steunwaardigheidsverklaringen af. Het CBF onderzoekt of er voldoende waarborgen aanwezig zijn voor een verantwoorde fondsenwerving en besteding.

  Uw aanvraag van een collectevergunning kunt u via onderstaand formulier regelen.

  Het formulier en meer informatie:
   

 • Contactformulier Adviesraad Westvoorne

 • Enquête cliënten Jeugdzorg

 • Extract or copy civil status (eIDAS)

  What is it?

  The municipality records important life events in the civil registry. If you need to prove a birth, decease, marriage, divorce or partner registration, you need a copy or extract from the civil registry.

  A copy (afschrift) contains all the data from the certificate from the civil registry. An extract (uittreksel) contains limited information from the certificate.

  An extract and certificate can only be requested from the municipality where the event took place.

  The municipality of Westvoorne works with eIDAS: the European electronic identification and trust services. For more information on eIDAS.

 • Gemeentegids aanvragen

  Een verzoek om toezending van de gemeentegids kunt u via onderstaand formulier digitaal aanvragen.

 • Horeca exploitatievergunning

 • Huuropzegging bij overlijden

 • Instemmingsverklaring hoofdbewoner

  Bij inwoning cq samenwoning moet een schriftelijke verklaring worden overlegd waaruit blijkt dat de medebewoner(s) op de hoogte is (zijn) van de aangifte tot adreswijziging.

  U kunt op drie manieren toestemming geven voor inwoning. Kies hieronder de manier die u het beste past.

  • Ik vul het formulier digitaal in en stuur het per post op of geef het af bij de balie Burgerzaken (e-formulier)
  • Ik maak gebruik van DigiD, vul het formulier digitaal in en verstuur het elektronisch (e-formulier met DigiD)
  • Ik haal het formulier op bij de balie Burgerzaken van de gemeente

  LET OP: dit formulier kan alleen toegestuurd en in behandeling genomen worden als er een verhuisbericht ontvangen is van de persoon die bij u komt inwonen.


  DigiD

  Bij de gemeente Westvoorne kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Tegenwoordig kunt u met DigiD bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.


  Aanvragen van uw DigiD inlogcode.

  Wilt u meer weten over DigiD? Kijkt u dan op de website van DigiD.


  Formulier en meer informatie:

 • Kennisgeving incidentele festiviteit

  Houders van een horecabedrijf dienen een incidentele festiviteit te melden. Hieronder wordt verstaan een festiviteit waarbij de geluidsvoorschriften 1.1.1, 1.1.5, 1.1.7 en 1.1.8 uit de bijlage onder B. van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer niet van toepassing zijn.

  Het formulier dient tenminste 2 weken voor de voorgenomen festiviteitsdag verzonden te zijn.

  Het formulier:

 • Klaagschrift

  Een klacht is een uiting van ongenoegen over de wijze waarop de gemeente (bestuursorgaan of ambtenaar) zich in een bepaalde aangelegenheid naar de burger toe heeft gedragen. Voorbeelden van klachten kunnen zijn: ongeïnteresseerde bejegening, een te trage afhandeling van een aanvraag, het te laat of niet beantwoorden van brieven, het niet toezenden van gevraagde informatie.

  Een klacht moet altijd betrekking hebben op het gedrag van de gemeente in een bepaalde aangelegenheid. Er kan niet geklaagd worden over beleid of de algemene uitvoering van dat beleid.

  Via onderstaand formulier kunt u uw klacht indienen.

  Het formulier en meer informatie:

 • Klein evenement melden

  Een klein evenement kunt u via het onderstaande formulier melden.

  Formulier:

 • Marktvergunning

  Wilt u een plaats op de markt innemen, dan heeft u een marktvergunning nodig. Dit kan voor een dag- of weekmarkt zijn, maar ook voor een tijdelijke markt, zoals een kerstmarkt.

  Meer informatie

  Een marktvergunning kunt u met of zonder eHerkenning aanvragen:

 • Meertalig afschrift uit de BRP

  Het kan zijn dat u een internationaal uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) nodig heeft. Dit is hetzelfde uittreksel als een gewoon uittreksel uit de BRP. Het is echter in meerdere talen opgesteld.

  Indien u twijfelt over deze aanvraag, neemt u dan contact op met de afdeling Burgerzaken via (0181) 408000, e-mail: digiloketbz@westvoorne.nl


  Voorwaarden
  U kunt het uittreksel alleen aanvragen indien u staat INGESCHREVEN in de gemeente Westvoorne.


  U kunt een aanvraag meertalig afschrift uit de GBA op twee manieren regelen. Kies hieronder de manier die u het beste past.

  DigiD

  Bij de gemeente Westvoorne kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Tegenwoordig kunt u met DigiD bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

  Aanvragen van uw DigiD inlogcode.

  Wilt u meer weten over DigiD? Kijkt u dan op de website van DigiD.

  logo DigiD

  Meer informatie over:

 • Melding / klacht Wmo, jeugdhulp en participatie

  Heeft u een melding of een klacht veroorzaakt door de wijzigingen in de zorg, dan kunt u dat via onderstaand formulier aan ons laten weten. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het ServicePunt om uw bevindingen door te geven. Belt u dan met 14 0181.

  Formulier

 • Melding Openbare Orde

  Wat is een Melding openbare orde en veiligheid?

  Bij Meldingen openbare orde en veiligheid kunt u denken aan onderwerpen zoals verkeersoverlast, burenoverlast en vandalisme. Voorbeelden hiervan zijn gepleegde vernielingen van bijvoorbeeld straatmeubilair, terugkerende overlast van omwonenden en parkeeroverlast. Ook ‘stille’ problemen, zoals een vermoeden van kindermishandeling of het vermoeden dat iemand zich verwaarloost, kunt u melden.

  Dringende melding? Bel de politie!

  Voor Meldingen Overlast en Vandalisme geldt, dat u voor dringende meldingen, waarbij directe inzet nodig is om de overlast te stoppen of waarbij u bijvoorbeeld getuige bent van een vernieling, hiervoor de politie moet inschakelen.

  Hoe geef ik een Melding openbare orde en veiligheid door?
   

  • Ik vul het onderstaande formulier in
  • Ik neem telefonisch contact op met het ServicePunt, telefoon 14 0181
  • Ik kom langs bij de balie van het ServicePunt in het gemeentehuis te Rockanje

  Formulier:

 • Melding openbare ruimte

  Meldingen, inlichtingen of klachten over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte, maar ook over bijvoorbeeld kapotte bestrating, verkeersveiligheid, vandalisme, veiligheid, leefbaarheid, gebruik afvalcontainers, graffity e.d. kunt op de volgende manier doorgeven:

   

   

  Meer informatie over:
   

 • Melding Openbare Ruimte

  Wat is een Melding Openbare Ruimte?

  De zorg voor de openbare ruimte is een taak van de gemeente. U moet dan denken aan plekken die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals straten, voet - en fietspaden en plantsoenen. Als u constateert dat er sprake is van gebreken aan de openbare ruimte dan kunt u hiervan melding doen. Deze meldingen zijn belangrijk, want de gemeente kan niet altijd en overal controleren of alles voldoet aan de gestelde eisen.

  Hoe geef ik een melding openbare ruimte door?

  • Ik vul onderstaande formulier in
  • Ik neem telefonisch contact op met het ServicePunt, telefoon 14 0181
  • Ik kom langs bij de balie van het ServicePunt in het gemeentehuis te Rockanje

  Op de hoogte?

  Om u op de hoogte te houden over de voortgang van uw melding hebben wij uw contactgegevens nodig. Wij maken gebruik van uw e-mailadres om u te berichten over de afhandeling van de melding. Wij gebruiken uw telefoonnummer als wij meer informatie nodig hebben om uw melding te behandelen. Heeft u geen e-mailadres dan wordt u gebeld over de afhandeling van uw melding.

  Formulier:

 • Melding openbare ruimte / openbare orde

 • Minicontainers

  Naast het standaardpakket (restafvalcontainer, GFT-container en een papiercontainer) is het mogelijk om over een extra minicontainer (zowel grijs als groen) te beschikken. Voor de verstrekking wordt per container een bijdrage in rekening gebracht. Ook kunt u een PMD-container aanvragen (gratis). Op basis van medische indicatie kan ook een extra container worden verstrekt.

  Dit formulier kunt u gebruiken voor:

  • aanvragen nieuwe of extra container
  • melden van een defect aan of vermissing van een container
  • omwisselen voor een grotere of kleinere container
  • inleveren van een container

  Formulier:

 • Onderhoud huurwoning

  Heeft u een verzoek tot onderhoud aan uw huurwoning of wilt u een storing melden bij het team Woonbedrijf vult u dan onderstaand formulier in. Het formulier wordt dan automatisch doorgestuurd naar de medewerkers van het Woonbedrijf.

  Formulier:

 • Ontheffing sluitingsuur horeca

  Via het onderstaande formulier kunt u een ontheffing sluitingsuur horeca aanvragen. 

  Meer informatie over:

 • Ophalen grofvuil

  Het grofvuil wordt eens in de twee weken op donderdag opgehaald. Hiervoor is huis-aan-huis een ophaalschema verspreid. U kunt online melden, dat u grofvuil wilt laten ophalen. U dient dit vóór dinsdag 24.00 uur gedaan te hebben.

  Een aanvraag tot ophalen van grofvuil kunt u op de volgende manier regelen:

 • Opheffing gehandicaptenparkeerplaats

  Maakt u geen gebruik meer van de gehandicaptenparkeerplaats dan kunt u dat via onderstaand formulier doorgeven.

  Formulier

 • Opzeggen huurovereenkomst

  Met dit formulier kunt u uw huur opzeggen.

  U kunt een de opzegging van uw huur op de volgende manieren regelen:

  • u maakt gebruik van DigiD, vult het formulier digitaal, waarna het formulier direct digitaal bij het Woonbedrijf binnen komt
  • u vult het formulier digitaal in, u print het formulier en stuurt het voorzien van een handtekening op naar Gemeente Westvoorne, team Woonbedrijf, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje of geeft het af bij het ServicePunt in de hal van het gemeentehuis in Rockanje.

  LET OP: U kunt per elke datum van de maand opzeggen, mits de opzegging ten minste 1 maand vóór de definitieve opzegdatum bij het Woonbedrijf is ingediend.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het woonbedrijf op 140181 of woonbedrijf@westvoorne.nl

  Aanvragen via DigiD

  Bij de gemeente Westvoorne kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Als u het proces goed heeft doorlopen, wordt de huuropzegging direct aan het team Woonbedrijf toegezonden.

  Aanvragen van uw DigiD inlogcode.

  Wilt u meer weten over DigiD? Kijkt u dan op de website van DigiD.

  logo DigiD

  Formulier

 • Planschade tegemoetkoming

 • Reservering externe locatie

 • Rijbewijs

  Wilt u een rijbewijs aanvragen of uw rijbewijs vernieuwen dan kan dat bij de gemeente. Let op! U moet dit persoonlijk doen en u moet zich kunnen legitimeren.

   

  Meer informatie over:

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u een losse standplaats innemen, dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Met dit formulier kunt u deze vergunning aanvragen. Voor het innemen van een plaats op de weekmarkt vult u de "aanvraag marktvergunning" in.

  Meer informatie

  U  kunt het formulier met of zonder eHerkenning invullen:

 • Starterslening aanvraagformulier

 • Stoken (snoei)hout in de open lucht

 • Taxatieverslag inzake Wet WOZ

  U kunt een taxatieverslag inzake de wet onroerend zaakbelasting op de volgende manier aanvragen:

  • Ik raadpleeg zelf westvoorne/taxatieverslag voor mijn actuele taxatieverslag.(U heeft hiervoor uw BSN nodig).
  • Ik vul het onderstaande formulier digitaal in, waarna ik het elektronisch verstuur

  Het formulier:

 • Toestemmingsformulier ouders paspoort/identiteitskaart

  Voor de afgifte van een eigen identiteitskaart aan een minderjarige jonger dan 12 jaar of een paspoort aan een minderjarige jonger dan 18 jaar dienen de ouders toestemming te geven. Met dit formulier kunt u deze toestemming geven. Na het invullen van het formulier kunt u het formulier printen en ondertekenen. Beide ouders dienen het formulier te ondertekenen. Tevens dient van beiden het identiteitsbewijs te worden overlegd.

  Bij de aanvraag van een reisdocument voor een minderjarige dient u te overleggen:

  • het oude reisdocument;
  • een recente, recht van voren genomen pasfoto van het kind (uitsluitend kleur);
  • door beide ouders getekende oudertoestemming;
  • voor het vergelijken van een geplaatste handtekening dient een identiteitsbewijs overlegd te worden. Dit kan een paspoort, europese of nederlandse identiteitskaart, rijbewijs of een door de vremdelingendienst afgegeven identiteitsbewijs zijn;
  • het kind moet zelf ook meekomen

  Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met het team Burgerzaken, Anneke Lacroix via telefoonnummer (0181) 40 80 37 of e-mail burgerzaken@westvoorne.nl

  Onderstaand formulier kunt u digitaal invullen, waarna u het uitprint en (beiden) ondertekent. U neemt dit formulier mee bij de aanvraag van het paspoort of de identiteitskaart van uw minderjarige kind.

  Het formulier en meer informatie:

 • Uittreksel Huwelijksakte/Partnerschapsregistratie

  Als u moet aantonen dat u gehuwd bent, u uw huwelijk wilt laten ontbinden of als u dit wilt laten omzetten naar "geregistreerd partnerschap", heeft u een uittreksel huwelijksakte nodig. Indien u aan moet tonen dat u een geregistreerd partnerschap heeft, het geregistreerde partnerschap wilt laten ontbinden of als u dit wilt laten omzetten naar "huwelijk", heeft u een uittreksel geregistreerd partnerschap nodig.

  Vraagt u het uittreksel aan vanuit het buitenland, dan verzoeken wij u vriendelijk eerst contact op te nemen met één van de medewerksters van het team Burgerzaken, telefoon (0181) 40 80 16 of 40 80 37  of e-mail burgerzaken@westvoorne.nl

  Indien u twijfelt over deze aanvraag, neemt u dan contact op met het team Burgerzaken via (0181) 40 80 36 of 40 80 16, e-mail: burgerzaken@westvoorne.nl


  Voorwaarden


  U kunt het uittreksel alleen aanvragen indien uw huwelijk of uw geregistreerd partnerschap is voltrokken in de gemeente Westvoorne of voor 1980 in Oostvoorne of Rockanje. 

  Wij kunnen uw aanvraag uittreksel huwelijksakte/partnerschapsregistratie op twee manieren verwerken:

  • u vult het formulier digitaal in, u print het formulier en stuurt het met een kopie legitimatiebewijs naar de gemeente Westvoorne of u geeft het af aan de balie van Burgerzaken
  • u maakt gebruik van DigiD, vult het formulier digitaal in en verstuurt en betaalt de aanvraag elektronisch

  DigiD

  Bij de gemeente Westvoorne kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Tegenwoordig kunt u met DigiD bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

  Aanvragen van uw DigiD inlogcode.

  Wilt u meer weten over DigiD? Kijkt u dan op de website van DigiD.

  logo DigiD

  Het formulier:

 • Uittreksel Overlijdensakte

  Met dit formulier kunt u een uittreksel overlijdensakte aanvragen.

  Indien u twijfelt over deze aanvraag, neemt u dan contact op met het team Burgerzaken via (0181) 40 80 00, e-mail: burgerzaken@westvoorne.nl
   

  Voorwaarden


  U kunt dit uittreksel alleen aanvragen indien u overleden bent in de gemeente Westvoorne of voor 1980 in Oostvoorne of Rockanje.

  Vraagt u het uittreksel aan vanuit het buitenland, dan verzoeken wij u vriendelijk eerst contact op te nemen met één van de medewerksters van het team Burgerzaken, telefoon (0181) 40 80 00 of e-mail burgerzaken@westvoorne.nl
   

  Wij kunnen uw aanvraag uittreksel overlijdensakte op de volgende manieren verwerken:

  • u maakt gebruik van DigiD, vult het formulier digitaal in en u verstuurt en betaalt de aanvraag elektronisch
  • u komt langs bij de balie van Burgerzaken en vult het formulier samen met een medewerkster in. Neemt u uw legitimatiebewijs mee.

  Aanvragen via DigiD

  Bij de gemeente Westvoorne kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Als u het proces goed heeft doorlopen, ontvangt u binnen 3 werkdagen het uittreksel per post thuis. U hoeft dus niet naar het gemeentehuis te komen.

  Aanvragen van uw DigiD inlogcode.

  Wilt u meer weten over DigiD? Kijkt u dan op de website van DigiD.

  logo DigiD

  Formulieren en meer informatie

 • Uittreksel uit de BRP

  Doet u binnenkort examen of wilt u zich inschrijven voor een school/opleiding of woning? Steeds vaker moet u daarbij een uittreksel uit de BRP indienen. Een uittreksel BRP bevat tenminste uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum.


  Indien u twijfelt over deze aanvraag, neemt u dan contact op met het team Burgerzaken via (0181) 40 80 16 of 40 80 37 of stuur een e-mail naar burgerzaken@westvoorne.nl


  Voorwaarden


  U kunt het uittreksel alleen aanvragen indien u staat INGESCHREVEN in de gemeente Westvoorne.

  U kunt een aanvraag uittreksel uit de BRP op de volgende manieren regelen:

  • u maakt gebruik van DigiD, vult het formulier digitaal in en u verstuurt en betaalt de aanvraag elektronisch
  • u vult het formulier digitaal in, u print het formulier en stuurt het met een kopie legitimatiebewijs naar de gemeente Westvoorne of u geeft het af aan de balie van Burgerzaken
  • u gaat langs bij de balie van Burgerzaken en vult het formulier samen met een medewerkster in. Neemt u uw legitimatiebewijs mee.

  Aanvragen via DigiD

  Bij de gemeente Westvoorne kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Als u het proces goed heeft doorlopen, ontvangt u binnen 3 werkdagen het uittreksel per post thuis. U hoeft dus niet naar het gemeentehuis te komen.

  Aanvragen van uw DigiD inlogcode.

  Wilt u meer weten over DigiD? Kijkt u dan op de website van DigiD.

  logo DigiD

  Formulieren en meer informatie

 • Ventmelding

  Wilt u goederen op straat of huis-an-huis gaan verkopen? U moet dan een ventmelding bij de gemeente doen voor het aanbieden van handel. Het gaat hierbij om zowel het te koop aanbieden, het verkopen of het afgeven van goederen, als om het aanbieden van diensten. Voorbeelden van venters zijn de ijsverkoper met en mobiele wagen of een vereniging die langs de deuren gaat om producten te verkopen.

  Hoe werkt het?

  U moet de melding doen in alle gevallen, waarbij sprake is van handel op of aan de weg, aan openbaar water, aan huis of op een andere voor het publiek toegankelijke, in de open lucht gelegen plaats.

  De meldingsplicht geldt niet in de volgende gevallen:

  • voor het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van gedrukte of geschreven stukken zoals bedoeld in de Grondwet, namelijk in het kader van de vrijheid van meningsuiting;
  • voor het bij vaste afnemers thuis afleveren van goederen door een winkelier, door zijn personeel of door zijn huisgenoten;
  • voor het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen op een standplaats of op een door de gemeenteraad ingestelde markt. Hiervoor gelden andere regelingen.

  Wat moet ik doen?

  U moet de melding dat u gaat venten schriftelijk doen bij de gemeente, uiterlijk twee weken voordat u er gebruik van zult maken. Dit kunt u doen door middel van het invullen van onderstaand formulier.

  Het formulier:

 • Vergunning tijdelijke verhuur aanvraagformulier

 • Vergunning uitstalling

  Wilt u een deel van de openbare weg gebruiken voor het uitstallen van uw goederen, dan heeft u daar een vergunning voor nodig. Onder de openbare weg wordt verstaan het trottoir, een parkeerplaats, de berm, het fietspad, enzovoort.

  U kunt een vergunning voor het uitstallen van goederen aanvragen via onderstaand formulier.

  Het formulier en meer informatie:

 • Verklaring naamgebruik

  Als u getrouwd bent (geweest) of geregistreerd partner bent (geweest) kunt u bij het gebruik van uw achternaam kiezen voor:

  • alleen uw eigen naam
  • alleen de naam van uw partner
  • de naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam
  • uw eigen naam gevolgd door de naam van uw partner


  De gemeente waar u woont kan dit voor u veranderen.

  Als gekozen wordt voor een ander naamgebruik dan de eigen naam betekent dit niet, dat de eigen naam niet meer voorkomt. De eigen naam raakt men niet kwijt door deze verklaring naamgebruik. Het naamgebruik is alleen bedoeld om aan te geven hoe men door de overheid aangeschreven wenst te worden.

  In het trouwboekje zal dan ook bij de regel "geslachtsnaam na huwelijk" altijd de eigen naam vermeld worden!

  Let op! Dit is niet hetzelfde als een wijziging van uw achternaam. Laat u uw achternaam officieel wijzigen? Dan verandert de achternaam die u bij geboorte, erkenning of adoptie hebt gekregen. Wij verwijzen u hiervoor naar de Dienst Justis.

  Aanvragen

  U kunt het naamgebruik wijzigen door het formulier "Verklaring naamgebruik" in te vullen.

  U kunt het formulier:

  • digitaal invullen, uitprinten en met een kopie legitimatiebewijs afgeven bij de balie van Burgerzaken of opsturen naar Gemeente Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje
  • digitaal invullen via DigiD. Het formulier wordt dan automatisch naar de gemeente gestuurd.

  Vragen

  Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met het team Burgerzaken, Anneke Lacroix (0181) 40 80 37 of Carla Langendoen (0181) 40 80 16 of via e-mail burgerzaken@westvoorne.nl
   

  Aanvragen via DigiD

  Bij de gemeente Westvoorne kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Als u het proces goed heeft doorlopen, ontvangt u binnen 3 werkdagen het uittreksel per post thuis. u hoeft dus niet naar het gemeentehuis te komen.

  Aanvragen van uw DigiD inlogcode

  Wilt u  meer weten over DigiD? Kijkt u dan op de website van DigiD.

  Formulieren en meer informatie

 • Vertrek naar het buitenland

  Er is sprake van vertrek naar het buitenland als u vanuit Nederland verhuist naar het buitenland en u zich van het adres in Nederland officieel laat uitschrijven bij het team Burgerzaken door het doen van aangifte van vertrek.

  Dit kunt u door middel van een formulier doorgeven. Van ieder meeverhuizend gezinslid dient u een kopie legitimatiebewijs toe te voegen. 

  Blijven er gezinsleden achter op het oude adres, dan dient u de aangifte persoonlijk te doen aan de balie van Burgerzaken. De meeverhuizende gezinsleden moeten hierbij ook in persoon aanwezig zijn. U  kunt dan wel op voorhand (het digitale) formulier invullen (en uitprinten).

  U kunt uw vertrek naar het buitenland op de volgende manieren doorgeven:

  • door het digitaal invullen van het formulier, dit te printen en na toevoeging van de bijlagen toesturen aan de gemeente of afgeven bij de balie Burgerzaken
  • door het digitaal invullen van het formulier met gebruik making van DigiD. Het formulier wordt elektronisch verstuurd. Bijlagen kunt u digitaal toevoegen.
  • door het formulier af te halen of op te vragen bij de balie Burgerzaken

  DigiD

  Bij de gemeente Westvoorne kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Tegenwoordig kunt u met DigiD bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

  Aanvragen van uw DigiD inlogcode.

  Wilt u meer weten over DigiD? Kijkt u dan op de website van DigiD.

  Formulieren:

 • Verzoek geheimhouding/opheffing geheimhouding persoonsgegevens

  Privacy is een groot goed in Nederland. Het is dan ook niet zo dat iedereen zo maar uw gegevens bij de gemeente mag opvragen. Wel zijn er instanties die voor specifieke doeleinden uw gegevens kunnen opvragen. Wilt u dat niet om persoonlijke redenen, dan kunt u verzoeken om geheimhouding van de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).

  Uw verzoek tot geheimhouding/opheffing geheimhouding persoonsgegevens kunt u op de volgende manier regelen:

  • u maakt gebruik van DigiD, vult het formulier digitaal in en verstuurt dit elektronisch.
  • u vult het formulier digitaal in, print het uit en stuurt het na ondertekening en voorzien van een kopie van uw legitimatiebewijs toe aan de gemeente Westvoorne, Postbus 550, 3235 AP Rockanje of geeft het af bij het team Burgerzaken.

  DigiD

  Bij de gemeente Westvoorne kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Tegenwoordig kunt u met DigiD bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

  Aanvragen van uw DigiD inlogcode.

  Wilt u meer weten over DigiD? Kijkt u dan op de website van DigiD.

  logo DigiD

  Formulieren en meer informatie:

 • Wegafzetting cq plaatsen dranghekken

  In verband met de (verkeers)veiligheid kan het noodzakelijk zijn een weg af te zetten. Denk hierbij aan evenementen, zoals een kermis, wielerronde of straatbarbecue. Voor het afzetten van de weg of het plaatsen van dranghekken moet u bij de gemeente een vergunning aanvragen.

  U kunt een verzoek om wegafzetting cq plaatsing van dranghekken via onderstaand formulier indienen.

  Het formulier en meer informatie:

 • Wijziging drank- en horecawet, bijschrijving leidinggevende

  Een aanvraag tot bijschrijving van een leidinggevende op het aanhangsel behorende bij de eerder verleende drank- en horecavergunning kunt u via het onderstaande formulier regelen.

  Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen naar de gemeente Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje) of afgeven aan de balie van het ServicePunt in de hal van het gemeentehuis.

  Het formulier:

Archief

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Formulierenlijst