Voorbereiding bestemmingsplan Duinzoom 20 Rockanje

Dit item is verlopen op 12-12-2018.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor te bereiden met de naam ‘Duinzoom 20 Rockanje’. 

Beleidsvoornemen verwijderen mogelijkheid exploitatie seksinrichting

Op 25 januari 2011 is het bestemmingsplan Dorpsgebied Rockanje vastgesteld. In dit bestemmingsplan is voor het perceel Duinzoom 20 Rockanje de bestemming Wonen vastgelegd, waarbij een vrijstaande woning is toegestaan. Ook mag het perceel worden gebruikt voor de exploitatie van een seksinrichting. Burgemeester en wethouders van Westvoorne zijn van plan om de mogelijkheid voor de exploitatie van een seksinrichting op het perceel Duinzoom 20 Rockanje te verwijderen. De uitoefening van een dergelijke inrichting is op deze plek niet langer wenselijk. Om de mogelijkheid weg te nemen is aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Dit wordt vormgegeven in het bestemmingsplan Duinzoom 20 Rockanje. De mogelijkheid voor een vrijstaande woning op het perceel blijft behouden. 

Op dit moment worden geen stukken met betrekking tot het voornemen ter inzage gelegd, ook is het niet mogelijk om zienswijzen op het voornemen kenbaar te maken. Er wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het voornemen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in de loop van 2018 ter inzage gelegd. Een ieder kan dan een zienswijze op het plan geven. 
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen