Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 20-03-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:

  • d.d. 1 februari 2019, nr. 190433/2018-0197, verzonden d.d. 1 februari 2019, voor het wijzigen van de draagconstructie van de woning Stationsweg 35, 3233 CS in Oostvoorne;
  • d.d. 1 februari 2019, nr. 192406/2018-0222, verzonden d.d. 1 februari 2019, voor het plaatsen van hekwerken aan de Konneweg 6, 3234 KG in Tinte;
  • d.d. 7 februari 2019, nr. 192592/2018-0225, verzonden d.d. 7 februari 2019, voor het plaatsen van een woning aan de Broershoek 11 in Rockanje;


de activiteit slopen:

  • d.d. 1 februari 2019, nr. 194866/2019-019, verzonden d.d. 1 februari 2019, voor het verwijderen van asbest van de schuur aan de Ziekenwei 18, 3235 NZ in Rockanje;
  • d.d. 1 februari 2019, nr. 194865/2019-018, verzonden d.d. 1 februari 2019, voor het verwijderen van asbest uit de woning Vestahof 59, 3235 AZ in Rockanje;
  • d.d. 1 februari 2019, nr. 194868/2019-020, verzonden d.d. 1 februari 2019, voor het verwijderen van asbest uit de woning Vestahof 48, 3235 AZ in Rockanje;
  • d.d. 4 februari 2019, nr. 177398/2018-057, verzonden d.d. 4 februari 2019, voor het slopen van een woning en bijgebouwen aan de Hoefweg 3, 3233 LG in Oostvoorne;
  • d.d. 8 februari 2019, nr. 195711/2019-033, verzonden d.d. 8 februari 2019, voor het slopen van een loods aan De Rik 1, 3234 KC in Tinte;

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen