Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 06-03-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:

 • d.d. 28 januari 2019, nr. 191886/2018-0216, verzonden d.d. 28 januari 2019, voor het veranderen van een kozijn in de woning Waterbospad 1, 3235 CP in Rockanje;
 • d.d. 28 januari 2019, nr. 191955/2018-0218, verzonden d.d. 28 januari 2019, voor het bouwen van 8 woningen in plan Drenkeling fase 1B (De Lange Stallen) aan het Swyn 29 t/m 43 in Rockanje;
 • d.d. 28 januari 2019, nr. 191949/2018-0217, verzonden d.d. 28 januari 2019, voor het vervangen van een hekwerk aan de Berkenrijsweg 2, 3235 ND in Rockanje;
 • d.d. 28 januari 2019, nr. 191340/2018-0205, verzonden d.d. 28 januari 2019, voor het bouwen van een woning aan de Broershoek 5 in Rockanje;
 • d.d. 28 januari 2019, nr. 191998/2018-0219, verzonden d.d. 28 januari 2019, voor het bouwen van een woning aan de Broershoek 9 in Rockanje;

de activiteit strijdig gebruik:

 • d.d. 24 januari 2019, nr. 191364/2018-0210, verzonden d.d. 24 januari 2019, voor het tijdelijk gebruik van het bijgebouw (Middeldijk 28a) als woning tijdens de bouw van de woning aan de Middeldijk 28 in Rockanje;

de activiteit bouwen en het maken van een inrit:

 • d.d. 28 januari 2019, nr. 191876/2018-0215, verzonden d.d. 28 januari 2019, voor het bouwen van een woning en het maken van een inrit aan de Leyseput 16 in Rockanje.

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

de activiteit slopen:

 • d.d. 24 januari 2019, nr. 194413/2019-005, verzonden d.d. 24 januari 2019, voor het verwijderen van asbest uit de woning aan de Virgostraat 12, 3235 TP in Rockanje;
 • d.d. 24 januari 2019, nr. 194512/2019-007, verzonden d.d. 24 januari 2019, voor het verwijderen van losstaande golfplaten uit de brandgang bij Kantelenweg 6, 3233 RC in Oostvoorne;
 • d.d. 24 januari 2019, nr. 194497/2019-006, verzonden d.d. 24 januari 2019, voor het verwijderen van asbest dakplaten van de schuur aan de Brielseweg 43, 3233 AB in Oostvoorne;
 • d.d. 30 januari 2019, nr. 194862/2019-017, verzonden d.d. 30 januari 2019, voor het verwijderen van asbest aan de Brielseweg 45, 3233 AB in Oostvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen