Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 13-02-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen en strijdig gebruik:

  • d.d. 7 januari 2019, nr. 191359/2018-0209, verzonden d.d. 7 januari 2019, voor het vergroten van de woning aan de Zandweg 56, 3233 EV in Oostvoorne;

de activiteit kappen:

  • d.d. 20 december 2018, nr. 191694/2018-0212, verzonden d.d. 20 december 2018, voor het amoveren van een bosplantsoen ten behoeve van Landgoed Drenkeling in Rockanje;

de activiteit slopen:

  • d.d. 7 januari 2019, nr. 192974/2018-285, verzonden d.d. 7 januari 2019, voor het saneren en afvoeren van asbesthoudende beschoeiing aan de Krimweg 10, 3233 NB in Oostvoorne;

  • d.d. 7 januari 2019, nr. 192358/2018-276, verzonden d.d. 7 januari 2019, voor het verwijderen van een asbestdak aan de Waalweg 3, 3235 LN in Rockanje;

  • d.d. 7 januari 2019, nr. 191363/2018-263, verzonden d.d. 7 januari 2019, voor het slopen van een aanbouw aan de Zandweg 56, 3233 EV in Oostvoorne;

  • d.d. 7 januari 2019, nr. 192984/2018-286, verzonden d.d. 7 januari 2018, voor het verwijderen van diverse asbestverdachte componenten uit een middenspanningsruimte aan de Tichelarijweg 11, 3233 XH in Oostvoorne.

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen