Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 02-01-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:

  • d.d. 26 november 2018, nr. 188045/2018-0163, verzonden d.d. 26 november 2018, voor het plaatsen van een loods voor agrarisch gebruik aan de Voet- of Kraagweg 17, 3235 LL in Rockanje;

  • d.d. 27 november 2018, nr. 189021/2018-0178, verzonden d.d. 27 november 2018, voor het plaatsen van een woning aan de Louwtjes Kaa 10 in Rockanje;

de activiteit bouwen en strijdig gebruik:

  • d.d. 27 november 2018, nr. 190419/2018-0196, verzonden d.d. 27 november 2018, voor het scheuren van grasland en het omzetten in bouwland aan de Meelzakseweg 1, 3235 KL in Rockanje;

de activiteit aan een monument:

  • d.d. 27 november 2018, nr. 188361/2018-0176, verzonden d.d. 27 november 2018, voor het herstellen van de stenen buitenschil van de toren aan het Kerkplein 1, 3233 AR in Oostvoorne.

de activiteit slopen:

  • d.d. 22 november 2018, nr. 187772/2018-205, verzonden d.d. 22 november 2018, voor het slopen van een bijgebouw en terugbrengen naar de oorspronkelijke schuur aan de Duinlaan 35b, 3233 EB in Oostvoorne;

  • d.d. 27 november 2018, nr. 191191, verzonden d.d. 27 november 2018, voor het verwijderen van asbest uit de woning Bethlehemweg 25, 3233 TA in Oostvoorne;

  • d.d. 27 november 2018, nr. 191195, verzonden d.d. 27 november 2018, voor het verwijderen van asbest van het kippenhok aan de vd Meerweg 31, 3233 BW in Oostvoorne.

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen