Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit uitvoeren van een werk:

  • d.d. 31 oktober 2018, nr. 187956/2018-0158, verzonden d.d. 31 oktober 2018, voor het bouw- en woonrijp maken van de Drenkeling fase 1b in Rockanje;

de activiteit slopen:

  • d.d. 30 oktober 2018, nr. 189506/2018-243, verzonden d.d. 30 oktober 2018, voor het verwijderen van asbest aan de Zwartelaan 26, 3233 AX in Oostvoorne;
  • d.d. 30 oktober 2018, nr. 188112/2018-227, verzonden d.d. 30 oktober 2018, voor het slopen van een woning en een schuur aan de Zwartelaan 26, 3233 AX in Oostvoorne.

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen