Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 05-09-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:

  • d.d. 30 juli 2018, nr. 182562/2018-0101, verzonden d.d. 30 juli 2018, voor het bouwen van een woning aan de Zandweg 26 in Oostvoorne;

de activiteit slopen:

  • d.d. 1 augustus 2018, nr. 184157/2018-169, verzonden d.d. 1 augustus 2018, voor het slopen van een woning met opstallen aan de Heveringseweg 60 in Oostvoorne;
  • d.d. 1 augustus 2018, nr. 184761/2018-179, verzonden d.d. 1 augustus 2018, voor het verwijderen van asbest aan de Duinstraat 5, 3235 NK in Rockanje;
  • d.d. 1 augustus 2018, nr. 184162/2018-170, verzonden d.d. 1 augustus 2018, voor het amoveren van glasopstanden inclusief fundatie, schuur, 4 stuks tuinhuisjes, ketelhuis, asfalt, bassin en asbest aan de Middelweg 9a, 11 en 13, 3235 NM in Rockanje.

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen