Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 18-07-2018.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:

  • d.d. 11 juni 2018, nr. 181417/2018-0087, verzonden d.d. 11 juni 2018, voor het plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van de woning aan de Heveringseweg 14, 3235 LZ in Rockanje;
  • d.d. 11 juni 2018, nr. 180546/2018-0083, verzonden d.d. 11 juni 2018, voor het veranderen van de voorgevel van de woning met een raam aan de Panneweg 3, 3235 KW in Rockanje;
  • d.d. 13 juni 2018, nr. 179382/2018-0068, verzonden d.d. 13 juni 2018, voor het plaatsen van een kapschuur langs de erfscheiding aan de Hoofdweg 2, 3233 LH in Oostvoorne;

de activiteit strijdig gebruik:
d.d. 13 juni 2018, nr. 179364/2018-0065, verzonden d.d. 13 juni 2018, voor het realiseren van een gastenverblijf in het bijgebouw aan de Sliklandseweg 4, 3235 LB in Rockanje;

de activiteit bouwen en strijdig gebruik:

  • d.d. 11 juni 2018, nr. 181235/2018-0084, verzonden d.d. 11 juni 2018, voor het legaliseren van de berging aan de Vlierbessenstraat 2, 3235 EX in Rockanje;

de activiteit bouwen en monument:

  • d.d. 12 juni 2018, nr. 179670/2018-0069, verzonden d.d. 12 juni 2018, voor het uitbreiden van de woning aan de Zwartelaan 2, 3233 AX in Oostvoorne;

de activiteit slopen:

  • d.d. 12 juni 2018, nr. 182030/2018-143, verzonden d.d. 12 juni 2018, voor het verwijderen van asbest uit de woning aan de Orchislaan 4, 3233 VE in Oostvoorne.

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen