Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 27-06-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:

  • d.d. 22 mei 2018, nr. 178103/2018-0045, verzonden d.d. 22 mei 2018, voor het plaatsen van een blokhut met overkapping en een carport aan de Uranusstraat 16, 3235 TM in Rockanje;
  • d.d. 22 mei 2018, nr. 172505/2018-0006, verzonden d.d. 22 mei 2018, voor het bouwen van een bedrijfsruimte aan De Rik 1, 3234 KC in Tinte;
  • d.d. 22 mei 2018, nr. 178904/2018-0062, verzonden d.d. 22 mei 2018, voor het bouwen van een berging op het perceel Middelweg 33, 3235 NM in Rockanje;
  • d.d. 22 mei 2018, nr. 178386/2018-0050, verzonden d.d. 22 mei 2018, voor het aan- en verbouwen van de woning aan de Bosweg 27, 3233 CC in Oostvoorne; 

de activiteit strijdig gebruik:

  • d.d. 22 mei 2018, nr. 178097/2018-0042, verzonden d.d. 22 mei 2018, voor het plaatsen van een kapschuur aan de Sportlaan 2a, 3233 AW in Oostvoorne;

de activiteit bouwen en strijdig gebruik:

  • d.d. 22 mei 2018, nr. 178499/2018-0052, verzonden d.d. 22 mei 2018, voor het plaatsen van een tuinhuis aan het Weyerland 91, 3235 RD in Rockanje.

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaars/chrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Be-zwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen