Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 06-06-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:

  • d.d. 20 april 2018, nr. 178502/2018-0054, verzonden d.d. 20 april 2018, voor het plaatsen van een schuur aan de Vleerdamsedijk 23, 3235 NV in Rockanje;
  • d.d. 23 april 2018, nr. 178463/2018-0053, verzonden d.d. 23 april 2018, voor het verbouwen van het schoolgebouw aan de Mildenburglaan 6, 3233 AS in Oostvoorne;
  • d.d. 25 april 2018, nr. 175783/2018-0037, verzonden d.d. 25 april 2018, voor het bouwen van een woning aan de Hilseweg 10 in Rockanje;

de activiteit slopen:

  • d.d. 20 april 2018, nr. 178941/2018-083, verzonden d.d. 20 april 2018, voor het verwijderen van asbesthoudende platen uit een tuinkast aan de Kamperfoelielaan 7, 3233 CG in Oostvoorne;
  • d.d. 20 april 2018, nr. 179006/2018-087, verzonden d.d. 20 april 2018, voor het verwijderen van asbest uit de woning aan de Middellandweg 51, 3233 TR in Oostvoorne;
  • d.d. 20 april 2018, nr. 179010/2018-086, verzonden d.d. 20 april 2018, voor het verwijderen van asbest uit de woning aan de Middellandweg 45, 3233 TR in Oostvoorne;
  • d.d. 20 april 2018, nr. 178949/2018-085, verzonden d.d. 20 april 2018, voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten aan de Kleidijk 1, 3233 LK in Oostvoorne;
  • d.d. 20 april 2018, nr. 178505/2018-074, verzonden d.d. 20 april 2018, voor het slopen van een schuur aan de Vleerdamsedijk 23, 3235 NV in Rockanje.

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen