Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 23-05-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:

  • d.d. 17 april 2018, nr. 175417/2018-0032, verzonden d.d. 17 april 2018, voor het plaatsen van 90 zonnepanelen in de tuin aan de Olaertsduijnweg 6, 3235 NR in Rockanje;
  • d.d. 17 april 2018, nr. 175420/2018-0033, verzonden d.d. 17 april 2018, voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning aan de Hugo van Andelstraat 1, 3235 BJ  in Rockanje;
  • d.d. 17 april 2018, nr. 178130/2018-0046, verzonden d.d. 17 april 2018, voor het wijzigen van een kozijn in de voorgevel van de woning aan de Zeeweg 57, 3235 AX in Rockanje;
  • d.d. 17 april 2018, nr. 178286/2018-0048, verzonden d.d. 17 april 2018, voor het plaatsen van een carport met achterwand als terrein afscheiding aan de Langeweg 8, 3233 LM in Oostvoorne.

de activiteit slopen:

  • d.d. 16 april 2018, nr. 178521/2018-077, verzonden d.d. 16 april 2018, voor het verwijderen van asbest van de schuur aan de Vd Meerweg 33, 3233 BW in Oostvoorne;
  • d.d. 16 april 2018, nr. 178524/2018-075, verzonden d.d. 16 april 2018, voor het verwijderen van asbesthoudende dakleien van de woning Kantelenweg 31, 33 en 35, 3233 RA in Oostvoorne.

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen