Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 09-05-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

De activiteit bouwen:

  • d.d. 3 april 2018, nr. 175410/2018-0030, verzonden d.d. 3 april 2018, voor het plaatsen van een dakkapel op de woning Buitenhof 50, 3233 RL in Oostvoorne;
  • d.d. 3 april 2018, nr. 174722/2018-0026, verzonden d.d. 3 april 2018, voor het plaatsen van twee carports aan de schuur op het perceel Molendijk 12, 3233 LN in Oostvoorne;

De activiteit kappen:

  • d.d. 3 april 2018, nr. 172120/2017-0202, verzonden d.d. 3 april 2018, voor het kappen van bomen aan de Alardusdreef in Rockanje;

De activiteit slopen:

  • d.d. 29 maart 2018, nr. 177252/2018-055, verzonden d.d. 29 maart 2018, voor het verwijderen van asbesthoudende materialen aan de Kamplaan 10, 3233 XD in Oostvoorne;
  • d.d. 3 april 2018, nr. 177100/2018-051, verzonden d.d. 3 april 2018, voor het verwijderen van asbestplaten van het schuurdak aan de Voorweg 98, 3233 SL in Oostvoorne;
  • d.d. 3 april 2018, nr. 177115/2018-052, verzonden d.d. 3 april 2018, voor het verwijderen van asbest uit de woning Alardusdreef 104, 3235 VC in Rockanje.


Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen