Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 04-04-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

De activiteit bouwen:

  • d.d. 22 februari 2018, nr. 172308/2018-0007, verzonden d.d. 22 februari 2018, voor het plaatsen van een schuur aan de G. van Voorneweg 14, 3233 TM in Oostvoorne;
  • d.d. 22 februari 2018, nr. 170995/2017-0188, verzonden d.d. 22 februari 2018, voor het bouwen van 38 woningen in project Drenkeling “Lange Stallen” in Rockanje;
  • d.d. 22 februari 2018, nr. 172268/2018-0002, verzonden d.d. 22 februari 2018, voor het plaatsen van een carport aan de Berkenrijs 14, 3235 NC in Rockanje;

Bezwaarclausule:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

De activiteit slopen:

  • d.d. 19 februari 2018, nr. 174706/2018-034, verzonden d.d. 19 februari 2018, voor het verwijderen van geschroefde asbestplaten van een schuurtje aan de v d Meerweg 7a, 3233 BW in Oostvoorne;
  • d.d. 26 februari 2018, nr. 175398/2018-042, verzonden d.d. 26 februari 2018, voor het verwijderen van 17 m2 asbest vloertegels uit een zomerhuisje aan het Gorsplein 2 (Sneeuwbeshof 19), 3233 XC in Oostvoorne;
     

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen