Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:
• d.d. 16 januari 2020, nr. 211806/2019-0200, verzonden d.d. 16 januari 2020, voor het plaatsen van een buitenbar op het terras aan de Noordoever Oostvoornse Meer 3, 3233 NC Oostvoorne;

de activiteit aan een monument:
• d.d. 23 januari 2020, nr. 212587/2019-0204, verzonden 23 januari 2020, voor het vervangen van een raam door openslaande deuren van de dorpskerk aan het Kerkplein 1a, 3233 AR Oostvoorne;

de activiteit bouwen en aanleggen van een inrit:
• d.d. 15 januari 2020, nr. 212598/2019-0205, verzonden 15 januari 2020, voor het bouwen van een woning en aanleggen inrit aan het Rebecca Kruikhofje 6, 3233 DN Oostvoorne.

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de  bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit.  Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen