Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:

  • d.d. 2 december 2019, nr. 210552/2019-0176, verzonden d.d. 2 december 2019, voor het vernieuwen van het dak inclusief nokverhoging aan de v.d. Meerweg 37, 3233 BW in Oostvoorne;

  • d.d. 3 december 2019, nr. 210685/2019-0181, verzonden d.d. 3 december 2019, voor het weghalen van een draagmuur aan de Molendijk 58, 3235 XH in Rockanje;

  • d.d. 5 december 2019, nr. 210584/2019-0177, verzonden d.d. 5 december 2019, voor het aanleggen van zonnepanelen in de tuin Broershoek 7, 3235 CZ in Rockanje;

de activiteit bouwen en strijdig gebruik:

  • d.d. 2 december 2019, nr. 209745/2019-0170, verzonden d.d. 2 december 2019, voor het plaatsen van een erfafscheiding aan de Vestalaan 37, 3235 AS in Rockanje;

de activiteit gewijzigd uitvoeren omgevingsvergunning:

  • d.d. 3 december 2019, nr. 210550/2019-0175, verzonden d.d. 3 december 2019, voor het gewijzigd uitvoeren van de nieuwbouw van de woning aan de Middeldijk 32, 3235 NN in Rockanje;

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen