Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning
hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:
• d.d. 19 september 2019, nr. 206411/2019-0132, verzonden d.d. 19 september 2019, voor het realiseren van een hemelwaterbassin bestaande uit een aarden wal aan de Konneweg 2, 3234 KG Tinte;
• d.d. 25 september 2019, nr. 207058/2019-0136, verzonden d.d. 25 september 2019, voor het wijzigen van de gevel en het uitbreiden van een woonhuis aan de Orchislaan 13, 3233 VE Oostvoorne;

de activiteit strijdig gebruik en inrit:
• d.d. 23 september 2019, nr. 206424/2019-01374, verzonden d.d. 23 september 2019, voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit en het aanleggen van een inrit aan de Middeldijk 32, 3235 XD Rockanje;

de activiteit aan een monument:
• d.d. 23 september 2019, nr. 206929/2019-0133, verzonden d.d. 23 september 2019, voor het plaatsen van achterzetglas in de ramen van het schip van de N.H. Kerk aan de Dorpsweg 27, 3235 AE Rockanje;

de activiteit aanleggen van een inrit:
• d.d. 19 september 2019, nr. 207478/2019-0149, verzonden d.d. 19 september 2019, voor het veranderen van een uitweg aan de Zeeweg 25, 3233 CV Oostvoorne.

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend
en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van
het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 

de activiteit slopen:
• d.d. 25 september 2019, nr. 208860/2019-170, verzonden d.d. 25 september 2019, voor het verwijderen van asbest uit de woning aan de Middellandweg 31, 3233 TR Oostvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen