Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 09-10-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen: 
• d.d. 21 augustus 2019, nr. 205575/2019-0019, verzonden d.d. 21 augustus 2019, voor het bouwen van een schuur aan de Middelweg 9/9a, 3235 NM in Rockanje; 

de activiteit strijdig gebruik: 
• d.d. 16 augustus 2019, nr. 2019-0118, verzonden d.d. 16 augustus 2019, voor het plaatsen van een carpoort voor de voorgevel aan de Berberislaan 16, 3235 AA in Rockanje;

de activiteit bouwen en strijdig gebruik:
• d.d. 16 augustus 2019, nr. 205573/2019-0117, verzonden d.d. 16 augustus 2019, voor het vervangen van de aanbouw en het verbouwen van de woning aan de Goudhoekweg 17,3233 AM in Oostvoorne;

de activiteit aanleggen van een inrit:
• d.d. 16 augustus 2019, nr. 203043/2019-0097, verzonden d.d.16 augustus 2019, voor het veranderen van een uitweg aan de Vestalaan 6,
3235 AS in Rockanje;

de activiteit kappen:
• d.d. 20 augustus 2019, nr. 197765/ 2019-0048, verzonden d.d. 20 augustus 2019, voor het kappen van 3 kastanjebomen aan de Middelweg 9a,3235 NM in Rockanje.


Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend
en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het
bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

 de activiteit slopen:
• d.d. 16 augustus 2019, nr. 207166/2019-160, verzonden d.d. 16 augustus 2019, voor het verwijderen van asbest uit de woning Middellandweg 31, 3233 TR in Oostvoorne;
• d.d. 19 augustus 2019, nr. 207057/ 2019-153, verzonden d.d. 19 augustus 2019, voor het slopen van 3 panden aan de Dwarsweg 17, 21 en 23, 3235 CE in Rockanje.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen