Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 28-08-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:
• d.d. 13 juni 2019, nr. 200304/2019-0074, verzonden d.d. 13 juni 2019, voor het bouwen van een loods aan de Groeneweg 15, 3233 KB Oostvoorne;
• d.d. 25 juni 2019, nr. 199796/2019-0062, verzonden d.d. 25 juni 2019, voor het plaatsen van een woning aan de Leyseput 20, 3235 DD Rockanje;
• d.d. 25 juni 2019, nr. 201784/2019-0083, verzonden d.d. 25 juni 2019, voor het plaatsen van een overkapping aan de Rakkerweg 17, 3233 CX Oostvoorne;
• d.d. 26 juni 2019, nr. 201821/2019-0086, verzonden d.d. 25 juni 2019, voor het plaatsen van een woning aan de Leyseput 4, 3233 DD Rockanje;
• d.d. 3 juli 2019, nr. 201812/2019-0087, verzonden d.d. 3 juli 2019, voor het optoppen van de woning aan de Parnassialaan 11, 3233 VJ Oostvoorne;
• d.d. 4 juli 2019, nr. 199349/2019-0058, verzonden d.d. 4 juli 2019, voor het plaatsen van een erfscheiding aan de Boomweg 5, 3235 NG Rockanje;
• d.d. 5 juli 2019, nr. 201835/2019-0090, verzonden d.d. 5 juli 2019, voor het plaatsen van een woning aan de Vleerdamsedijk 13, 3235 NV Rockanje;
• d.d. 8 juli 2019, nr. 204267/2019-0109, verzonden d.d. 8 juli 2019, voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Strypsedijk 16, 3235 LD Rockanje;
• d.d. 8 juli 2019, nr. 202179/2019-0092, verzonden d.d. 8 juli 2019, voor het plaatsen van een overkapping aan het Berkenblad 1, 3233 SR Oostvoorne;

de activiteit strijdig gebruik:
• d.d. 9 juli 2019, nr. 199442/2019-0060, verzonden d.d. 9 juli 2019, voor het realiseren van een B&B aan de Sliklandseweg 2, 3235 LB Rockanje;
• d.d. 24 juni 2019, nr. 201248/2019-0079, verzonden d.d. 24 juni 2019, voor het plaatsen van twee overkappingen aan de Sliklandseweg 2, 3235 LB Rockanje;

de activiteit bouwen en strijdig gebruik:
• d.d. 5 juli 2019, nr. 201847/2019-0091, verzonden d.d. 5 juli 2019, voor het realiseren van een tuinhuis aan de Zwartelaan 2, 3233 AX Oostvoorne;
de activiteit aan een monument:
• d.d. 20 juni 2019, nr. 197574/2019-0030, verzonden d.d. 20 juni 2019, voor het intern wijzigen van een rijksmonument aan de Peltsersdijk 16, 3234 KP Tinte;

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit.
Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

de activiteit slopen:
• d.d. 10 juli 2019, nr. 205202/2019-141, verzonden d.d. 10 juli 2019, voor het verwijderen van asbest aan de Langeweg 4, 3235 CL in Rockanje.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen