Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 03-07-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning
hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:
• d.d. 8 mei 2019, nr. 199798/2019-0057, verzonden d.d. 8 mei 2019, voor het aanpassen van een raam aan de voorzijde van de woning Zandweg 72, 3233 EV Oostvoorne;
• d.d. 10 mei 2019, nr. 199812/2019- 0068, verzonden d.d. 10 mei 2019, voor het realiseren van twee poorten aan de Zandweg 25, 3233 ER Oostvoorne;

de activiteit strijdig gebruik:
• d.d. 8 mei 2019, nr. 199309/2019-0056, verzonden d.d. 8 mei 2019, voor het bouwen van een stal aan de Vleerdamsedijk 34, 3235 NV Rockanje;
de activiteit bouwen en het maken van een inrit:
• d.d. 8 mei 2019, nr. 198014/2019-0050, verzonden d.d. 8 mei 2019, voor het bouwen van een woning en het maken van een inrit aan de Colinslandsedijk 27a, 3234 KA Tinte.

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften,Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam..

de activiteit slopen:
• d.d. 9 mei 2019, nr. 201244/2019-097, verzonden d.d. 9 mei 2019, voor  het verwijderen van asbestplaten aan de Obalaan 19, 3233 BL Oostvoorne; 
• d.d. 9 mei 2019, nr. 200986/2019-096, verzonden d.d. 9 mei 2019, voor het saneren en afvoeren van asbest aan De Rik 2, 3234 KC Tinte;
• d.d. 13 mei 2019, nr. 201531, voor het slopen van bestaand toiletgebouw aan Strandweg 4, 3233 CW Oostvoorne;
• d.d. 9 mei 2019, nr. 201600/2019-102, voor het saneren en afvoeren van asbesthoudende materialen aan de Konneweg 2, 3234 KG Tinte.


 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen