Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 29-05-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen: 
• d.d. 5 april 2019, nr. 197054/2019-0027, verzonden d.d. 5 april 2019, voor het intern verbouwen van een woning aan de Vr. Machteldweg 36, 3233 TW Oostvoorne;

de activiteit strijdig gebruik:
• d.d. 8 april 2019, nr. 193563/2019-0002, verzonden d.d. 8 april 2019, voor het legaliseren van een gastenverblijf aan de Vleerdamsedijk 9, 3235 NV Rockanje.

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

de activiteit slopen:
• d.d. 3 april 2019, nr. 198587/2019-073, verzonden d.d. 3 april 2019, voor het afbreken en vervangen van een schuur aan de Parklaan 1, 3233 VH Oostvoorne;
• d.d. 3 april 2019, nr. 198589/2019-072, verzonden d.d. 3 april 2019, voor het verwijderen van eterniet golfplaten schuurdak aan de Bakenweg 3b, 3233 AX Oostvoorne;
• d.d. 4 april 2019, nr. 198856/2019-080, verzonden d.d. 4 april 2019, voor het verwijderen van asbest uit de woning aan de Bethlehemweg 32, 3233 TD Oostvoorne;
• d.d. 4 april 2019, nr. 198898/2019-081, verzonden d.d. 4 april 2019, voor het slopen van een schuur en aanbouw van de woning aan de Zwartelaan 2, 3233 AX
Oostvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen