Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 20-04-2019.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:

  • d.d. 22 februari 2019, nr. 193987/2019-0005, verzonden d.d. 22 februari 2019, voor het maken van een overkapping in de tuin aan de Kruisbooglaan 1, 3233 RE Oostvoorne;
  • d.d. 25 februari 2019, nr. 194225/2019-0007, verzonden d.d. 25 februari 2019, voor een wijziging van de bestaande vergunning naar restaurant, woning en B&B aan de Dorpsweg 10 in Rockanje.

de activiteit bouwen en strijdig gebruik:

  • d.d. 22 februari 2019, nr. 194527/2019-0009, verzonden d.d. 22 februari 2019, voor het bouwen van een schuur en carport aan de Natersedijk 6, 3235 KP in Rockanje.

de activiteit slopen:

  • d.d. 21 februari 2019, nr. 195892/2019-031, verzonden d.d. 21 februari 2019, voor het verwijderen van asbest van het perceel Aelbrechtsweg 4, 3233 LA in Oostvoorne;
  • d.d. 25 februari 2019, nr. 195835/2019-044, verzonden d.d. 25 februari 2019, voor het verwijderen van een golfplatendak van de paardenstal/schuur/opslag aan de Patrijzenlaan 61, 3233 BN in Oostvoorne;
  • d.d. 25 februari 2019, nr. 196420/2019-042, verzonden d.d. 25 februari 2019, voor het verwijderen van een asbesthoudend schuurdak aan de H. Smeetszstraat 4, 3235 BH in Rockanje;
  • d.d. 26 februari 2019, nr. 196450/2019-047, verzonden d.d. 26 februari 2019, voor het verwijderen van een asbesthoudend kippenhok aan de Colinslandsedijk 31, 3234 KA in Tinte.

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen