Verleende omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 17-06-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:


de activiteit bouwen:
• d.d. 22 mei 2019, nr. 198605/2019-0053, verzonden d.d. 22 mei 2019, voor het bouwen van een opslagruimte met stal aan de Middelweg 35, 3235 NM Rockanje;

de activiteit bouwen en strijdig gebruik:
• d.d. 23 mei 2019, nr. 199387/2019-0059, verzonden d.d. 23 mei 2019, voor het bouwen van een schuur aan de Blindeweg 7, 3235 NE Rockanje;

de activiteit uitvoeren van een werk:
• d.d. 28 mei 2019, nr. 202168/2019-0095, verzonden d.d. 28 mei 2019, voor het graven, dempen of verbreden van watergangen aan de Meelzakseweg, Groeneweg
en Waalweg in Rockanje.

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

de activiteit slopen:
• d.d. 22 mei 2019, nr. 202200/2019-111, verzonden d.d. 22 mei 2019, voor het verwijderen van asbest aan de Vlielander Heinlaan 12, 3235 AT Rockanje;
• d.d. 22 mei 2019, nr. 202208/2019-113, verzonden d.d. 22 mei 2019, voor het verwijderen van asbest aan de Ruigendijk 14a, 3234 LC Tinte;
• d.d. 22 mei 2019, nr. 202206/2019-114, verzonden d.d. 22 mei 2019, voor het verwijderen van asbestdaken van garage en opstallen aan de Molendijk 8,
3233 LN Oostvoorne;
• d.d. 23 mei 2019, nr. 179002/2018-084, verzonden d.d. 23 mei 2019, voor het slopen van een woning aan de Verlengde Lodderlandsedijk 3, 3235 NT Rockanje;
• d.d. 27 mei 2019, nr. 201846/2019-106, verzonden d.d. 27 mei 2019, voor het slopen van een woning, schuur en kassen aan de Vleerdamsedijk 13,
3235 NV Rockanje;
• d.d. 27 mei 2019, nr. 202203/2019-112, verzonden d.d. 27 mei 2019, voor het slopen van een garage en aangrenzende opstallen aan de Molendijk 8,
3233 LN Oostvoorne;
• d.d. 28 mei 2019, nr. 202643/2019-119, verzonden d.d. 28 mei 2019, voor het saneren van een asbestdak van de loods aan de Moolhoek 2, 3235 XK Rockanje.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen