Verkeersbesluit

Het college van B&W heeft besloten om een gesloten verklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op
het Berkenrijspad in Oostvoorne in te trekken. Daarnaast heeft het college besloten om een gesloten verklaring voor gemotoriseerd verkeer, brom- en snorfietsers, uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer en uitgezonderd gehandicapten voertuigen op het Berkenrijspad in Oostvoorne in te stellen.
Eerder heeft het college een gesloten verklaring ingesteld op het Berkenrijspad in Oostvoorne. Naar aanleiding van vragen c.q. opmerkingen over het genomen besluit is contact opgenomen met de betreffende wegbeheerder (Stichting het Zuid-Hollands Landschap).

Er is geconstateerd dat andere vervoersvormen (ruiters, menners, fietsers etc.) alsnog welkom zijn op het betreffende wegvak. Om andere vervoersvormen alsnog gebruik te laten maken van het Berkenrijspad is het gewenst om een aangepaste geslotenverklaring in te stellen. Het besluit zal uitgevoerd worden conform
bijgevoegde tekeningen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen