Verkeersbesluit instellen inrijverbod

Het college van B&W heeft besloten om de volgende verkeersmaatregel in te stellen:

  • een inrijverbod op het Berkenrijspad in Oostvoorne, uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer.

Het Berkenrijspad in Oostvoorne bestaat uit een halfverharding. Vanuit landschappelijk belang wil de Stichting het Zuid-Hollands Landschap het Berkenrijspad als zodanig in stand houden. Doordat het Berkenrijspad wordt gebruikt door gemotoriseerd sluipverkeer ontstaan er knelpunten in relatie tot het verblijfsgebied. Het gemotoriseerde verkeer veroorzaakt stofwolken en doordat de betreffende weg is aangewezen als hondenlosloop gebied is het ongewenst dat hier structureel doorgaand gemotoriseerd verkeer rijdt.

Het college van B&W heeft besloten om het inrijverbod op de Berkenrijspad, uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer, volgens het voorstel vast te stellen.

Het besluit zal uitgevoerd worden conform bijgevoegde tekening.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen