Verkeersbesluit éénrichtingsverkeer

Dit item is verlopen op 19-06-2019.

Het college van B&W heeft besloten om op het Dorpsplein in Oostvoorne éénrichtingsverkeer in te stellen voor gemotoriseerd verkeer. Het Dorpsplein in Oostvoorne wordt opnieuw ingericht. Een van de uitgangspunten binnen de herinrichting is het vergroten van de leefbaarheid zonder daarbij de bereikbaarheid voor  gemotoriseerd verkeer ernstig te belemmeren. Om dit doel te bereiken is in de ontwerpfase gekozen de rijbanen te versmallen. Door de versmalling van de rijbanen is het niet meer mogelijk om tweerichtingsverkeer toe te staan.Het college van B&W heeft besloten om het verkeersbesluit voor het instellen van éénrichtingsverkeer op het Dorpsplein in Oostvoorne vast te stellen.

Het besluit zal uitgevoerd worden conform bijgevoegde tekeningen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen