Vaststelling hogere grenswaarde Zwartelaan 26 3233 AX Oostvoorne

Dit item is verlopen op 06-03-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij, ten behoeve van het bestemmingsplan Zwartelaan 26 Oostvoorne waarbij de woonbestemming op het perceel wordt verlegd, een hogere grenswaarde industrielawaai hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder (Wgh).

Het ontwerp-besluit heeft met ingang van 18 oktober 2018 gedurende vier weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp-besluit zijn geen zienswijzen ingediend. Met het definitieve besluit is de hogere grenswaarde industrielawaai (Europoort/Maasvlakte) vastgesteld op  56 dB(A).  

Inzage
Het hogere waardenbesluit ligt met ingang van 7 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het Servicepunt in de hal van het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 6 in Rockanje. Het Servicepunt is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op woensdag van 8.00 tot 18.30 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur.     

Beroep
Tegen de vaststelling van het hogere waardenbesluit  kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Van deze mogelijk kan gebruik worden gemaakt door:   

  • Een belanghebbende die een ontvankelijke zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp-besluit;
  • Een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerp-besluit in te dienen;
  • Een belanghebbende voor zover het beroep betrekking heeft op een wijziging die het college heeft aangebracht bij de vaststelling van het definitieve besluit.

Het beroepschrift moet binnen de genoemde termijn van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het besluit treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn. Met het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State kan  worden voorkomen  dat het besluit in werking treedt.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen