Vaststelling bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Walinxweg 3

Dit item is verlopen op 20-02-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 18 december 2018 het bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Walinxweg 3 gewijzigd heeft vastgesteld. De stukken liggen met ingang van 24 januari 2019 voor een periode van zes weken ter inzage. U kunt de stukken downloaden van de website www.westvoorne.nl/grondgebied, onder het kopje ‘bestemmingsplannen’. Ook kunt u het plan inzien via de website RO-Online: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0614.1210bpWalinxweg-0100. Tot slot kunt u de stukken op papier inzien in het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 in Rockanje.

Inhoud bestemmingsplan
Met het bestemmingsplan worden de bestaande kassen, de op het perceel aanwezige bedrijfsloods, een aantal stacaravans en het gedeeltelijk gebruik van de kas als caravan- en botenstalling gesaneerd. Ter compensatie wordt de bestaande bedrijfswoning op het perceel regulier bestemd. Ook worden, ter compensatie, op de vrijgekomen grond vier woningen gerealiseerd. De ontwikkeling past binnen de structuurvisie Glasherstructurering.

Instellen beroep
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht kan met ingang van 25 januari 2019 gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het besluit van de raad. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben gegeven of die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze op de ontwerpstukken in te dienen. Ook kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de wijzigingen zoals die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad zijn aangebracht.

Een beroepsschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht).

Inwerkingtreding en verzoek voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Dit kan alleen worden tegengegaan door een voorlopige voorziening van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Hiervoor moet binnen de termijn van de terinzagelegging van het vastgestelde plan beroep worden ingesteld, daarnaast moet ook een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak (op het bovengenoemde adres). Wanneer om een voorlopige voorziening is verzocht, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op het verzoek is beslist.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen