Vaststelling belastingverordeningen

Dit item is verlopen op 23-01-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat door de gemeenteraad op 18 december 2018 de hieronder vermelde verordeningen zijn vastgesteld.

 • Verordening op de heffing en invordering van staangeld 2019
 • Verordening op de heffing en invordering van een marktgeld 2019
 • Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en van enkele andere rechten 2019
 • Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 met bijbehorende tarieventabel
 • Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019
 • Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019
 • Verordening op de heffing en invordering van een recht voor het afvoeren van bedrijfsafval in van gemeentewege daartoe verstrekte minicontainers 2019 (verordening reinigingsrechten)
 • Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019
 • Verordening op de heffing en invordering van rioolrechten 2019
 • Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2019
 • Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 met bijbehorende tarieventabel
 • Tarievenverordening accommodaties 2019 met bijbehorende tarieventabel
 • Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2019

De verordeningen liggen voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis of zijn daar verkrijgbaar tegen de geldende legeskosten. U kunt de verordeningen ook vinden op www.westvoorne.nl. Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de rechtsgeldige publicatie.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen