Ontwerpomgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van de procedure van artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunning te verlenen voor:

• Het brandveiliggebruik van het gebouw op het perceel Middelweg 54 in Rockanje.

De aanvraag, het ontwerp-besluit en de bijbehorende stukken liggen, met ingang van de dag na bekendmaking, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Iedereen die tegen deze aanvraag zienswijzen heeft, kan deze gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk dan wel mondeling aan het college van Burgemeester en wethouders kenbaar maken.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen