Ontwerpbestemmingsplan Zwartelaan 26 Oostvoorne

Dit item is verlopen op 14-11-2018.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Zwartelaan 26 Oostvoorne ter inzage wordt gelegd. De stukken liggen met ingang van 18 oktober 2018 voor een periode van zes weken ter inzage. 

U kunt de stukken downloaden van de website www.westvoorne.nl/grondgebied, onder het kopje ‘bestemmingsplannen’. Ook kunt u het plan inzien via de website RO-Online: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (IMRO-code) van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0614.Zwartelaan26-0010. Tot slot kunt u de stukken op papier inzien in het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 in Rockanje. 

Inhoud bestemmingsplan
Het plangebied ligt in het bestemmingsplan ‘Dorpsgebied Oostvoorne’ en heeft betrekking op het perceel Zwartelaan 26 in Oostvoorne. Het bestemmingsplan maakt vervangende nieuwbouw van de woning mogelijk buiten het bestaande bouwvlak. Hiervoor moet wel alle bestaande bebouwing op het perceel zijn gesloopt. Het aantal woningen (één) neemt niet toe.   

Indienen zienswijzen
Tijdens de inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan geven. Zienswijzen kunnen door een ieder worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Wanneer u mondeling een zienswijze wilt geven, kunt u hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar van het team VROM. U bereikt hem/haar via het Servicepunt Westvoorne, telefoonnummer 14 0181.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen