Ontwerpbestemmingsplan Westerlandseweg 4-8 Tinte/Aelbrechtsweg 8a Oostvoorne

Dit item is verlopen op 10-10-2018.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Westerlandseweg 4-8 Tinte/Aelbrechtsweg 8a Oostvoorne ter inzage wordt gelegd. De stukken liggen met ingang van 30 augustus 2018 voor een periode van zes weken ter inzage.  U kunt de stukken downloaden van de website www.westvoorne.nl/grondgebied. Ook kunt u het plan inzien via de website RO-Online: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het planidentificatienummer (IMRO-code) van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0614.WestAel-0010. Tot slot kunt u de stukken op papier inzien in het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 in Rockanje. 

Inhoud bestemmingsplan
Het plangebied ligt in het bestemmingsplan “Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte” en heeft betrekking op de percelen Westerlandseweg 4-8 in Tinte en Aelbrechtsweg 8a in Oostvoorne. Met het bestemmingsplan wordt 3 hectare glasrechten op het perceel Aelbrechtsweg 8a weg bestemd en wordt dit perceel bestemd voor akkerbouw. Aan het perceel Westerlandseweg 4-8 wordt 4,17 hectare glasrechten toegevoegd. Verder wordt de woning Westerlandseweg 8 bestemd als ‘plattelandswoning’ en wordt een extra maatwerkbouwvlak voor water-technische voorzieningen gerealiseerd.    

Indienen zienswijzen
Tijdens de inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan geven. Zienswijzen kunnen door een ieder worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Wanneer u mondeling een zienswijze wilt geven, kunt u hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar van het team VROM. U bereikt hem/haar via het Servicepunt Westvoorne, telefoonnummer 14 0181.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen