Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Drenkeling, Wonen in het park – fase 1b

Dit item is verlopen op 23-05-2018.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Drenkeling, Wonen in het park – fase 1b ter inzage wordt gelegd. De stukken liggen met ingang van 12 april 2018 voor een periode van zes weken ter inzage.

U kunt de stukken downloaden van de website www.westvoorne.nl. Ook kunt u het plan inzien via de website RO-Online: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0614.1210bpDRENKFASE1b-0010. Tot slot kunt u de stukken op papier inzien in het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 in Rockanje. 

Inhoud bestemmingsplan
Landgoed Drenkeling fase 1b vormt het vervolg op Landgoed Drenkeling fase 1a. Het plangebied van het bestemmingsplan ligt in polder de Drenkeling, aan de noordzijde van Rockanje. Binnen het plangebied wordt het tweede gedeelte van de eerste fase van Landgoed Drenkeling mogelijk gemaakt. Fase 1b bestaat uit realiseren van 8 gelijkvloerse, grondgebonden woningen in het verlengde van de woningen die in fase 1a mogelijk worden gemaakt in het deelgebied De Lange Stallen, grenzend aan de achterzijde van de woonpercelen aan de Zeeweg. Ten noorden van de woningen wordt de centrale groenzone inclusief het resterende deel van de parkvijver afgerond. 

Indienen zienswijzen
Tijdens de inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan geven. Zienswijzen kunnen door een ieder worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Wanneer u mondeling een zienswijze wilt geven, kunt u hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar van het team VROM. U bereikt haar via het Servicepunt Westvoorne, telefoonnummer 14 0181.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen