Ontheffing artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

Dit item is verlopen op 25-12-2018.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat krachtens artikel 8.3 van het Bouwbesluit ontheffing is verleend voor het uitvoeren van werkzaamheden die deels buiten de reguliere werktijden (werkdagen en zaterdagen van 7.00 tot 19.00 uur) plaatsvinden en geluidhinder kunnen veroorzaken. Het betreft het vlinderen van de betonvloer van de sportzaal aan de Strypsedijk 48 (3234KS) in Tinte.

De ontheffing is verleend voor de volgende periode:

  • Vrijdag 30 november 2018 van 17.00 tot 23.00 uur

Afhankelijk van de weersomstandigheden kan genoemde periode verschuiven. 

De ontheffing ligt voor iedereen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Servicepunt van het gemeentehuis.

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH te Rockanje.

Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen