Omgevingsvergunningen ingekomen en verleend

Dit item is verlopen op 21-02-2018.

Ingekomen omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen met:

de activiteit bouwen:

  • d.d. 21 december 2017, nr. 171899, voor het plaatsen van een woning op perceel Oostvoorne, A 5498, kavel 2 van Villahof in Oostvoorne 

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 15 januari 2018 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 

Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:

  • d.d. 3 januari 2018, nr. 170596/2017-0185, verzonden d.d. 3 januari 2018, voor het aanpassen van gebouw A aan de Noordweg 16a, 16b en 16c, 3233 AV in Oostvoorne;
  • d.d. 4 januari 2018, nr. 169226/2017-0167, verzonden d.d. 4 januari 2018, voor het vervangen van een schuur aan de Lodderlandsedijk 3, 3235 KJ in Rockanje;
  • d.d. 4 januari 2018, nr. 169248/2017-0168, verzonden d.d. 4 januari 2018, voor het plaatsen van een carport aan de Bakenweg 3B, 3233 XA in Oostvoorne

de activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren:

  • d.d. 3 januari 2018, nr. 171246/2017-0189, verzonden d.d. 3 januari 2018, voor het bouw- en woonrijpmaken van het westelijk deel van Landgoed Drenkeling in Rockanje;

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.


de activiteit slopen:

  • d.d. 21 december 2017, nr. 171440/2017-260, verzonden d.d. 21 december 2017, voor het saneren van asbesthoudende materialen uit het gebouw aan de Strypsedijk 48, 3234 KS in Tinte;

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen