Omgevingsvergunningen ingekomen en verleend

Dit item is verlopen op 07-02-2018.

Ingekomen omgevingsvergunnningen

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen is/zijn ontvangen:

Met de activiteit kappen:

 • d.d. 19 december 2017, nr. 171439, voor het kappen van 19 populieren bij het composteerterrein aan de Duinrand in Rockanje;
 • d.d. 19 december 2017, nr. 171438, voor het kappen van vier treurwilgen achter de Zonnemare 6 t/m 10, 3235 ET in Rockanje;

Met de activiteit slopen:

 • d.d. 15 december 2017, nr. 171285, voor het verwijderen van asbesthoudende dakplaten van de schuur aan de Gorslaan 31, 3233 XB in Oostvoorne;
 • d.d. 19 december 2017, nr. 171440, voor het saneren van asbesthoudende materialen uit het gebouw aan de Strypsedijk 48, 3234 KS in Tinte;

Met de activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren en afwijken bestemmingsplan:

 • d.d. 18 december 2017, nr. 171401, voor het verrichten van reconstructiewerkzaamheden aan het gasontvangstation in de nabijheid van de Ommeloopweg in Tinte;

Met de activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren:

 • d.d. 15 december 2017, nr. 171246, voor het bouw- en woonrijp maken van Landgoed Drenkeling op het perceel Westvoorne, B, 1736 (in Rockanje);

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf dinsdag 2 januari 2018 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt. 
Het ServicePunt vindt u in de hal van het gemeentehuis en is open op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00-17.00 uur, op woensdag van 08.00 tot 18.30 uur en op vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

De activiteit bouwen:

 • d.d. 18 december 2017, nr. 169220/2017-0166, verzonden d.d. 18 december 2017, voor het bouwen van een schuur tegen de zijgevel van de woning aan de Buitenhof 23, 3233 RL in Oostvoorne;
 • d.d. 18 december 2017, nr. 169147/2017-0161, verzonden d.d. 18 december 2017, voor het bouwen van een woning aan de Rietdijk 1a, 3235 KZ in Rockanje;


De activiteit aanleggen/veranderen van een weg:

 • d.d. 20 december 2017, nr. 169275/2017-0169, verzonden d.d. 20 december 2017, voor het verbreden van de duinopgangen aan de Eerste en Tweede Slag in Rockanje;


De activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan:

 • d.d. 20 december 2017, nr. 170731/2017-0186, verzonden d.d. 20 december 2017, voor het bouwen van een sportzaal aan het bestaande verenigingsgebouw aan de Strypsedijk 48, 3234 KS in Tinte;
 • d.d. 14 december 2017, nr. 165856/2017-0144, verzonden d.d. 14 december 2017, voor het uitbreiden  van de serre aan de achterzijde van de woning aan de Molendijk 17, 3233 LN in Oostvoorne;
 • d.d. 18 december 2017, nr. 169175/2017-0164, verzonden d.d. 18 december 2017, voor het oprichten van een small cell antennemast op het Gorsplein 2, 3233 XC in Oostvoorne;
 • d.d. 20 december 2017, nr. 169191/2017-0165, verzonden d.d. 20 december 2017, voor het bouwen van een schuur aan de Kade 4, 3234 KD in Tinte;


De activiteit afwijken bestemmingsplan:

 • d.d. 14 december 2017, nr. 169616/2017-0173, verzonden d.d. 14 december 2017, voor het realiseren van een B&B en gastenverblijf aan de Strypsedijk 13, 3235 LD in Rockanje;


De activiteit slopen in beschermd dorpsgezicht, bouwen en afwijken bestemmingsplan:

 • d.d. 20 december 2017, nr. 169611/2017-0172, verzonden d.d. 20 december 2017, voor het slopen van een woning en bouwen van een woning aan de Zandweg 81, 3233 ES in Oostvoorne;

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.


De activiteit slopen:

 • d.d. 18 december 2017, nr. 171285/2017-255, verzonden d.d. 18 december 2017, voor het verwijderen en afvoeren van asbestdakplaten van een schuurtje aan de Gorslaan 31, 3233 XB in Oostvoorne;

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen