Omgevingsvergunning Afwijkend van de beheerverordening

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat krachtens afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning met goede
ruimtelijke onderbouwing als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt voorbereid
voor:

• Het bouwen van een sportzaal aan de Strypsedijk 48b (3234 KS) in Tinte. Uit de vormvrij m.e.r.-beoordeling blijkt dat een m.e.r.-beoordeling voor het
bouwplan niet nodig is.

De aanvraag omgevingsvergunning, de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit liggen vanaf morgen gedurende zes weken ter inzage bij het ServicePunt
van Westvoorne. Een ieder die tegen het ontwerp-besluit zienswijzen heeft, kan deze gedurende de termijn dat deze aanvraag ter inzage ligt, schriftelijk dan
wel mondeling aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen