Omgevingsvergunning afwijkend van bestemmingsplan Artikel 2.12, eerste lid onder A onder 3 Wabo

Dit item is verlopen op 23-05-2018.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat krachtens afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning met goede ruimtelijke onderbouwing als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt voorbereid voor:    

  • Het verleggen en vervangen van gastransportleidingen (reconstructie) bij het gasontvangststation aan de Ommeloopweg 1 (3234 KJ) in Tinte. 

Voor het project hoeft geen mer-procedure te worden opgestart. 

Inzage en zienswijzen

De aanvraag omgevingsvergunning, de bijbehorende stukken en het ontwerp-besluit liggen vanaf 25 april 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 in Rockanje. 

Een ieder die tegen het ontwerp-besluit zienswijzen heeft, kan deze gedurende de termijn dat deze aanvraag ter inzage ligt, schriftelijk dan wel mondeling aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen