Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Fazantenlaan – Patrijzenlaan Oostvoorne

Dit item is verlopen op 31-07-2019.

Wet ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, volgens het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat zij van plan zijn een bestemmingsplan voor te bereiden voor de ontwikkelingslocatie Fazantenlaan – Patrijzenlaan Oostvoorne.

Op 2 maart 2011 heeft het college een voornemen voor de opstelling van een bestemmingsplan voor deze locatie bekend gemaakt. Om diverse redenen is het echter nog niet gekomen tot daadwerkelijke opstelling van een bestemmingsplan. De afgelopen periode is met diverse partijen verkennend gesproken over de mogelijkheden om op termijn alsnog tot invulling van het projectgebied te komen. Deze verkenning is nu zo ver dat concreet kan worden gestart met de voorbereiding van een bestemmingsplan. Gelet op de gewijzigde uitgangspunten voor het project is besloten een nieuw voornemen bekend te maken. Het plangebied van het bestemmingsplan wordt gevormd door het onbebouwde gebied omsloten door de Van der Meerweg, de Fazantenlaan en de Patrijzenlaan in Oostvoorne.
Ook de locatie Patrijzenlaan 9 tot en met 59 wordt in het bestemmingsplan opgenomen. Het bestemmingsplan beoogt de bouw van nieuwe woningen mogelijk te maken. Voor de deellocatie Patrijzenlaan 9-59 maakt het bestemmingsplan de bouw van circa 41 (sociale)
huurwoningen mogelijk.

Deze bouw wordt gerealiseerd door het Woonbedrijf Westvoorne. Voor de deellocatie Fazantenlaan wordt vooralsnog uitgegaan van een bestemming Woongebied – Nader uit te werken (of vergelijkbaar). Voordat een concrete bestemmingslegging voor dit deelgebied kan worden vastgelegd, moeten eerst de afspraken over de beoogde ontwikkeling worden vastgelegd met de betrokken projectontwikkelaar. Het overleg hierover is nog gaande, er is nog geen sprake van een concreet uitgewerkt bouwplan. 

Op dit moment worden geen stukken met betrekking tot het voornemen ter inzage gelegd, ook is het niet mogelijk om zienswijzen op het voornemen kenbaar te maken. Er wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het voornemen.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen