Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Kaaij Brothers B.V. en MFC De brede school Rockanje

Dit item is verlopen op 20-03-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne maken het volgende bekend:

Op 22 oktober 2018 hebben wij een verzoek ontvangen van AAB Nederland B.V. (hierna AAB) om namens Kaaij Brothers B.V. maatwerkvoorschriften te stellen. Het verzoek heeft betrekking op Kaaij Brothers B.V. gelegen aan Westerlandseweg 18 te Tinte.

Op 29 oktober 2018 hebben we een verzoek ontvangen van MFC De Brede School Rockanje om maatwerkvoorschriften te stellen. Het verzoek heeft betrekking op de nog nieuw te bouwen inrichting die gelegen zal zijn aan Willem de Waalstraat 3 te Rockanje

De activiteiten Kaaij Brothers B.V. en MFC De Brede School Rockanje vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Activiteiten-regeling).

Inzage
U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 14 februari 2019 tot en met 20 maart 2019 op de volgende plaatsen inzien:

  • de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje;
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag van bekendmaking tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen