Kennisgeving activiteitenbesluit

Dit item is verlopen op 28-08-2019.

Onderwerp
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat in het tweede kwartaal van 2019 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Akkerbouw

  • Waalweg 3, 3235 LN Rockanje, V.O.F. G. Klapwijk  (318997)

Asbest

  • Langeweg 17, 3233 LM Oostvoorne, A.I.V. Asbest B.V.,(952149)

Houden van dieren

  • Molendijk 72, 3235 XH Rockanje, P van den Bergh (318447)
  • Langeweg 7, 3235 CK Rockanje, P.L. van der Hout Agrarisch bedrijf (318314)

Metaalelectrobedrijven

  • Kerkweg 55 F, 3235 XL Rockanje, J. Buddenböhmer (420917)

Onderwijs

  • Kolpapad 2, 3235 BR Rockanje, MFC De brede school Rockanje (952390)

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen