Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 28-08-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

Met de activiteit bouwen:
• d.d. 18 juni 2019, nr. 204259/2019-0107, verzonden 2 juli 2019, voor het aanpassen van de raamkozijnen op de benedenverdieping aan de Donjonweg 27,
3233 AJ Oostvoorne;
• d.d. 13 juni 2019, nr. 204248/2019-0104, verzonden 2 juli 2019, voor het vervangen van een onveilige erfafscheiding aan de Lodderlandsedijk 22, 3235 KK Rockanje;
• d.d. 14 juni 2019, nr. 204254/2019-0105, verzonden 2 juli 2019, voor het bouwen van een woning op het landgoed Drenkeling, bouwkavel 11, Leyseput 22 in Rockanje;
• d.d. 19 juni 2019, nr. 204267/2019-0109, verzonden d.d. 2 juli 2019, voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning aan de Strypsedijk 15,
3235 LD Rockanje;
• d.d. 19 juni 2019, nr. 204612/2019-0108, verzonden 2 juli 2019, voor het vervangen van het hekwerk rondom het kerkhof van de N.H. Kerk aan de Dorpsweg 27,
3235 AE Rockanje;
• d.d. 24 juni 2019, nr. 204622/2019-0111, verzonden 2 juli 2019, voor het bouwen van een garage aan Het Duynmeer 47, 3235 DA Rockanje;
• d.d. 27 juni 2019, nr. 204624/2019-0112, verzonden 2 juli 2019, voor het bouwen van een woning aan de Middelweg, project Carte Blanche, kavel 1 in Rockanje;
• d.d. 28 juni 2019, nr. 204847/2019-0113, verzonden 4 juli 2019, voor het verbouwen van de garage en een aanbouw aan de achterzijde van de woning aan
de Brielseweg 25, 3235 AA Oostvoorne;
• d.d. 1 juli 2019, nr. 204849/2019-0114, verzonden 4 juli 2019, voor het plaatsen van een hekwerk aan de Rialaan 1, 3233 BS Oostvoorne;
• d.d. 3 juli 2019, nr. 204851/2019-0116, verzonden 4 juli 2019, voor het renoveren en verbouwen van de woning en het vervangen van de bijgebouwen aan de Schapengorsedijk 9, 3235 LA Rockanje;

Met de aanvraag kappen:
• d.d. 20 juni 2019, nr. 204620/2019-0110, verzonden 2 juli 2019, voor het kappen van 3 kastanjebomen aan de Middelweg 9a, 3235 NM Rockanje.

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen