Definitief wijzigingsplan Langeweg 8 Rockanje

Dit item is verlopen op 27-11-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij het wijzigingsplan "Langeweg 8 Rockanje” hebben vastgesteld met toepassing van de wijzigingsprocedure van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.6.1 van het bestemmingsplan “Sanering glastuinbouw Blindeweg/Langeweg”.

Met het wijzigingsplan is het agrarische bestemmingsvlak van het perceel gewijzigd in een woonbestemming voor maximaal één vrijstaande woning. Het unieke identificatienummer van het definitieve wijzigingsplan is NL.IMRO.0614.1210wplangeweg8-0100.   

Het definitieve wijzigingsplan ligt vanaf morgen gedurende zes weken ter inzage bij het Servicepunt in het gemeentehuis in Rockanje.

Gedurende deze termijn kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het wijzigingsplan in werking treedt daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, treedt dit besluit niet eerder in werking dan nadat op dit verzoek is beslist.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen