Bestemmingsplan Westerlandseweg 4-8 Tinte/Aelbrechtsweg 8a Oostvoorne

Dit item is verlopen op 06-03-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 23 januari 2019 het bestemmingsplan Westerlandseweg 4-8 Tinte/Aelbrechtsweg 8a Oostvoorne ongewijzigd heeft vastgesteld. Hierbij is tevens besloten geen milieueffectrapportage op te stellen.   

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 7 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken downloaden van de website www.westvoorne.nl onder het kopje ‘bestemmingsplannen’. Het bestemmingsplan is ook in te zien via de website RO-Online: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0614.West-Ael-0100. De stukken liggen ook ter inzage bij het Servicepunt van het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 6 in Rockanje.

Inhoud bestemmingsplan
Het plangebied ligt in het bestemmingsplan “Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte” en heeft betrekking op de percelen Westerlandseweg 4-8 in Tinte en Aelbrechtsweg 8a in Oostvoorne. Met het bestemmingsplan wordt 3 hectare aan glasrechten op het perceel Aelbrechtsweg 8a weg bestemd en wordt dit perceel bestemd tot akkerbouw. Aan het perceel Westerlandseweg 4-8 wordt 4,17 hectare aan glasrechten toegevoegd. Ten slotte wordt de woning Westerlandseweg 8 bestemd als ‘plattelandswoning’ en wordt een extra maatwerkbouwvlak voor water-technische voorzieningen gerealiseerd.   

Instellen beroep 
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening kan met ingang van 7 februari 2019 gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden voor zover het de wijzigingen betreft die door de gemeenteraad bij de vaststelling zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen, voor zover het de ongewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan (ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan) betreft.

Een beroepsschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht).

Inwerkingtreding en verzoek voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen