Besluiten uit de raadsvergadering 26 juni 2019

Dit item is verlopen op 03-09-2019.

Besluiten uit de raadsvergadering De gemeenteraad heeft op 26 juni de volgende besluiten genomen. De volledige tekst van de besluiten is te zien op www.westvoorne.nl. Hier zijn ook eerdere raadsbesluiten terug te vinden.


De raad heeft ingestemd met:
• de verlenging van de Verordening Woonruimtebemiddeling 2015; 
• de begroting 2020 en jaarverslag 2018 GR GGD Rotterdam Rijnmond;
• het voorstel voor invulling van de lokale rekenkamer; 
• het reserveren van een bedrag van € 3 miljoen voor de buitensportaccommodaties, waarvan een bedrag van € 750.000 wordt toegekend als startkapitaal
voor de accommodatie van OVV. De raad heeft het college hierbij verzocht nog voor 2022 tot privatisering van de buitensportaccommodaties over te gaan;
• de tussenrapportage commissie Bestuurlijke Toekomst Westvoorne;
• de gemeentelijke Jaarstukken 2018;
• de reactie op de conceptbegroting van de DCMR 2020;
• de vaststelling van de Verordening Duurzaamheidsleningen 2019;
• een storting van € 500.000 in het fonds duurzaamheidsleningen;
• de vaststelling van de Verordening startersleningen 2019;
• een storting van € 500.000 in het fonds startersleningen;
• de Startnotitie Integraal Kindcentrum (IKC), Oostvoorne;
• de reactie op het voornemen VRR om het aandeel BIOS-groep over te nemen;
• de reactie op het Jaarverslag 2018 en ontwerp-programmabegroting 2020 Recreatieschap Voorne-Putten;
• het beschikbaar stellen van € 7.639 voor uitvoering van het communicatieplan prijs Best of Nature 2019;
• het Beleidsplan Integrale koers Sociaal Domein Voorne;
• de reactie op de begroting 2020 GR Jeugdhulp Rijnmond, begrotingswijziging 2019 en jaarstukken 2018;
• het reserveren van een bedrag van € 713.606 voor de organisatieontwikkeling, waarbij € 367.106 direct kan worden ingezet;
• de 1e bestuursrapportage 2019.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen