Bekendmaking ontwerp-Leidraad windenergie

Dit item is verlopen op 01-08-2018.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat, ingevolge de Algemene inspraakverordening gemeente Westvoorne vanaf 29 juni 2018 tot en met 27 juli 2018 ter inzage ligt: 

de ontwerp-Leidraad windenergie voor Voorne-Putten 

In de ontwerp-Leidraad windenergie staan de uitgangspunten en randvoorwaarden die de gezamenlijke gemeenten op Voorne-Putten hanteren bij het beoordelen van plannen met betrekking tot windenergie, voor de locaties voor windenergie die door de provincie Zuid-Holland op Voorne-Putten zijn aangewezen. 

Daarnaast biedt de Leidraad bewoners, bedrijven en marktpartijen duidelijkheid over de mogelijk-heden om concrete plannen voor windenergie in te dienen bij één van de gemeenten op de daartoe door de provincie Zuid-Holland aangewezen locaties op Voorne-Putten. Tenslotte biedt de ontwerp-Leidraad windenergie naast het bestaande wettelijk kader voor windmolens, een afwegingskader dat wordt gehanteerd bij de beoordeling van aanvragen voor het plaatsen van windturbines op Voorne-Putten.

De ontwerp-Leidraad windenergie ligt ter inzage in het gemeentehuis Raadhuislaan 6 te Rockanje. 
De ontwerp-Leidraad windenergie is tevens in te zien op de website van de gemeente Westvoorne: www.westvoorne.nl

U kunt tijdens de periode dat de leidraad ter inzage ligt, uw reacties naar aanleiding van de ontwerp-Leidraad windenergie indienen via gemeente@westvoorne.nl onder vermelding van ‘reactie Leidraad windenergie’. U kunt ook schriftelijk uw reactie kenbaar maken door toezending aan gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6, 3235 AP Rockanje t.a.v. W.P. van der Spoel. 
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen